Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVLETÇİ EKONOMİ - LİBERAL EKONOMİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(COMPARISON OF STATIST ECONOMY AND LIBERAL ECONOMY - AN ASSESSMENT ON TURKEY )

Yazar : Şaban Öztürk  Taha TAŞTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 836-858


Özet
Ekonomik sistem, ekonomik yapı, kurum ve uygulanan politikalar bağlamında daha çok uzun dönem için istenilen hedeflere ulaşmada kullanılabilecek yol, yöntem ve davranışların tümünü kapsayan bir kavram olarak kabul edilebilir. Ekonomik sistemler sadece ticari yönüyle değil aynı zamanda politik yönüyle de ele alınmaktadır. Dolayısıyla dünyada meydana gelen değişimlerle birlikte ülkelerin ekonomik sistemlerinde de değişim yaşanabilmektedir. Bazen bu değişim devletler açısından tercihten öte bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kuruluş yıllarında Lozan Barış Antlaşması ve İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlara bağlı olarak uygulanan liberal politikalar diğer sebeplerin yanı sıra özellikle 1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle sürdürülememiştir. Böylece 1929’dan itibaren devletçi ekonomi modeline geçilmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda ise (1939- 1945 arası) savaş ekonomisi uygulanmıştır. Savaş sonrasında yani 1946 yılından itibaren çok partili sisteme geçiş ile birlikte bir yanda liberal ekonomi politikaları uygulanmaya çalışılırken diğer yanda Truman Doktrini, Marshall Planı ve Barker Raporu ile yeni bir ekonomik yapılanma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de 1960 yılından itibaren “Karma Ekonomik Düzen” uygulanmış aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla planlı ekonomik döneme geçiş yapmıştır. Ancak 1970’li yılların sonunda dünyada etkisini hissettiren krizlere bağlı olarak Türkiye’de de ekonomik sistemde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikte kuşkusuz 24 Ocak 1980 yılında alınan kararların etkisi büyük olmuştur.

Anahtar Kelimeler
: Ekonomik sistem, devletçilik, liberalizm, politik ekonomi

Abstract
Economic system can be regarded as a concept encompassing all paths, methods and behaviors that mostly aimed to attain the desired long-term targets within the economic structure, institutions and applied policies. Economic systems are not only considered in the sense of trade but political aspects are also taken into consideration. Accordingly, global changes ınay Lead to systemic changes in the economic systems of countries. Even sometimes such changes might turn into a necessity rather than a preference. in Turkey, liberal policies that adopted in the early years of the Republic at the Treaty of Lausanne and Izmir Economic Congress could not be pursued due to various reasons particularly 1929 Great Depression. Thus, Turkey sbifted to a statist economy as of 1929. However, during the years of Second World War (1939-1945), a war economy had been implemented. After the War, that is as of 1946, alongside the transition to multi-party system on the one side liberal economic policies were in1plemented and on the other side a new economic structuring was tried to be developed by the help of Marshall Plan, Trun1anDoctrine and Barker Report. In Turkey, a mixed economic model had been implemented as of 1960 and at the same time with the establishment of State Planning Organization the era of planned economy commenced. But as a result of the economic crises that being felt in the late 1970s in the world, Turkey once again went through a systemic change in its economy. Apparently, the January 24• 1980 decisions has tremendous impacts on this change.

Keywords
: economic system, statism, liberalism, political economy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri