Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranış ve Kişiliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Iğdır Örneği
(Evaluation of School Directors’ Managerial Behaviors and Characters According to Teacher’s Ideas: The Case of Iğdır )

Yazar : Ahmet Akbaba  & Çetin Örs  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 161-180


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul yöneticilerinin yönetimsel davranış ve kişiliklerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada “okul yöneticilerinin yönetimsel davranış ve kişiliklerinin okul ortamına yansımaları ile ilgili öğretmen görüşlerini” tespit etmeye yönelik, uzman görüşleriyle geçerliliği sağlanarak hazırlanmış, toplam 7 maddeden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Çalışma evreni, 2013-2014 öğretim yılında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez okullardan toplam 55 okuldan 4 ilkokul, 4 ortaokul ve 4 lisede görev yapan, 27’siilkokul, 18’i ortaokul, 37’si lise ve 46’ sı kadın 37 erkek toplam 83 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, sözlü olarak sorulan sorulara, verilen yanıtların kayıt altına alınıp gruplandırılarak çözümü ile elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, kişilik, yönetimsel davranış, okul yöneticisi, öğretmen.

Abstract
The purpose of this research is the evaluation of Primary and Secondary school directors’ managerial behaviors and characters in accordance with the teachers’ ideas. The research is a qualitative research. In the research assessment and evaluation instrument which consists of 7 items which has been prepared regarding the experts’ opinions in order to determine ‘the teachers’ views concerning the reflection of school managers’ managerial behaviors and characters into the school atmosphere’ has been used. The target population of the study consists of total 83 teachers 27 of whom work at Primary school, 18 of whom work at secondary school, 37 of whom work at high school and who work at 4 primary schools, 4 secondary schools and 4 high schools from the central schools which are connected with Iğdır Provincial Directorate of National Education, 46 of whom are female, 37 of whom are male. The research data have been obtained with the analysis by grouping the answers given to the questions asked orally, having recorded them.

Keywords
Director, character, managerial behavior, school director, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri