Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Kültürünün Etkilendiği ve Etkilediği Faktörler
(Factors That Have Been Affected and the Impact of School Culture )

Yazar : Halis Erdoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 51-68


Özet
Bu araştırma, okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre okul kültürünün oluşmasına nelerin etki ettiği ve okul kültürünün neleri etkilediğini tespit etmeyi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmış olup, genel tarama modelinden yaralanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçede hizmet veren toplam 61 okul içerisinde belirlenen okullarda çalışan yönetici ve öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 12 okuldan 75 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen ve yöneticilere 5 soruluk yapılandırılmış görüşme formu verilerek doldurmaları istenmiştir. Soruların her biri farklı verileri elde etmek üzere hazırlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş, daha sonra nitel araştırma tekniklerden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda okul yöneticisi ve öğretmenler;sağlıklı bir okul kültürünü oluşturmanın çok kolay bir iş olmadığını, bunun ancak okulun tüm paydaşlarının katkılarıyla ve belli bir sürece bağlı olarak oluşturulabileceğini dile getirdiler.

Anahtar Kelimeler
Okul, Okul kültürü, Okul yöneticisi, Öğretmen.

Abstract
This search aims to determine what is effective in forming school culture and what are the school culture affects by according to school managers’ and teachers’ views. The research is a qualitative research. The structured interview among the interview methods has been used, general screening method has been benefitted. The research has been made on managers and teachers working at schools determined in 61 schools serving in the Directorate of National Education center district in the school year 2014-2015. The study group of the research has consisted of 12 schools and 75 people. As a data collection tool, interview form that has been used. The teachers and managers have been asked to fill in the structured interview form of 5 questions. Each of the questions has been prepared to get different data. Data have been written down in computer environment and have been analyzed by using descriptive analysis and content analysis of the qualitative research techniques. As a result of the research school manager and teachers have said that is not very easy to form a healthy school culture, it can be formed with contributions of all the stakeholders and depending on a specific process.

Keywords
School, School culture, School manager, Teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri