Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Yönetici ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Okullardaki Rehberlik Servisleri Hakkındaki Görüşleri: Van Örneği
(The Opinions of School Administrators and Counselors about the Guidance Activities in Schools: The Case of Van )

Yazar : Ahmet Akbaba  & Taner Batikan  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 89-122


Özet
Bu araştırmanın amacı okullarda görev yapan okul yönetici ve sınıf öğretmenlerinin okullardaki rehberlik servisleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Korkmaz ve Tenhan (2010) tarafından geliştirilen KMO değeri.967 ve (?2=5158,584; p?.000). Çıkan 28 sorulu “Okul Psikolojik Danışmanına İlişkin Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Van belediye sınırları içerisindeki 79 ilkokul ve 80 ortaokul da görev yapan 2750 öğretmen ve yöneticilerden oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, kura ile seçilen 16 ilk ve ortaokulda görev yapan toplam 56 yönetici ve 202 öğretmen oluşturmaktadır. Veri analizi için SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitsel rehberlikle ilgili çalışmaların daha çok öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerine yoğunlaştığını, kişisel-sosyal rehberlikle ilgili olarak yürütülen çalışmalardan test uygulamalarına daha fazla ağırlık verildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca mesleki rehberlik alanında okulların tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği, okul yönetimiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında rehberlik programının uygulanmasında işbirliği yapıldığı, velilerle çeşitli konularda bilgilendirme seminerlerinin düzenlendiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rehberlik, yönetici, psikolojik danışman, rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmenleri.

Abstract
The aim of this study is investigating the opinions of school administrators and counselors about the guidance activities in schools. In this study, “the Perception Scale Related to the Physiological Counselor” has been employed, which was developed by Korkmaz and Tanhan (2010) consists of 0.967 KMO value and (?2=5158.584; p?.000) with 28 questions asked. The population of the study consists of 2750 teachers and administrators serving for 79 elementary and 80 secondary schools in the municipal boundaries of Van in the academic year of 2014-2015. The sample of the study consists of 56 admins and 202 teachers selected from 16 elementary and middle schools randomly. SPSS statistical software was used for data analysis. As a result of the study, it is presented that the work related to educational guidance focuses mostly on the information seminars that aim to improve academic achievement of the students and more importance is given to the test applications rather than activities related to personal-social guidance. In addition, it is concluded that the schools give more weight to the activities towards promotion of the schools in the vocational guidance area, cooperate on the implementation of the guidance programs regarding the studies carried out by the school administration and organize some seminars to inform the parents in various topics.

Keywords
Guidance, administrator, physiological counselor, counseling service, counselors.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri