Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Yöneticilerinin İşkoliklik ve Narsistik Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship between the Workaholism and Narcissism Levels of School Administrators )

Yazar : Duygu Türkoğlu  & Necdet Konan  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 31-50


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin işkoliklik ve narsistik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma ile ayrıca, okul yöneticilerinin bazı değişkenlere göre işkoliklik ve narsistik düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiş, veri toplama aracını gönüllü ve yönergeye uygun biçimde doğru ve eksiksiz biçimde tamamlayan 203 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın verileri Narsistik Kişilik Envanteri ve İşkoliklik Envanteri aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin işkoliklik düzeyi ile narsistik düzeyi arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın bir diğer bulgusu, okul yöneticilerinin narsistik özelliklerinin genel olarak narsist kişilik sınırının altında olduğu ve okul yöneticilerinin işkoliklik özelliklerinin araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerden yalnızca yöneticilikteki hizmet süresi değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığıdır. 31 yıl ve üzeri yöneticilik yapan okul yöneticilerinin 1-10 yıl arası yöneticilik yapan okul yöneticilerine göre işkoliklik düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul yöneticisi, müdür, işkolik, narsist, işkoliklik, narsisizm.

Abstract
The main purpose of this research is to determine whether there is a relationship between the workaholism and narcissism levels of school administrators. The study also tried to determine whether there is a meaningful difference between the levels of workaholism and narcissism according to some variables. The research was carried out with quantitative research method using relational search model. The opinions of 203 school administrators were obtained. Administrators in the research have been selected by the maximum diversity method from purposeful sampling methods and those who have completed the data collection tool in a voluntary and in a correct and complete manner in accordance with the directive. The data of the study were obtained through the Narcissistic Personality Inventory and the Workaholism Scale. As a result of the research, it was determined that there is a low correlation between school administrators’ workaholism and narcissistic levels in the positive direction. Another notable finding of this study is that the narcissistic characteristics of school administrators are generally below the narcissistic personality threshold. In addition, it has been found that the level of workaholism of school administrators differ significantly only by the duration of job title variable. From the point of the variable duration of job title, it is determined that the school administrators who manage for 31 years and above have higher levels of workaholism than the school administrators who manage between 1-10 years.

Keywords
School Administrator, manager, workaholic, narcissist, workaholism, narcissism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri