Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği)
(Assessment of Professional Competence Airports by Classifıcation of Football Referees (10. Zone Sample) )

Yazar : Ahmet DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 125-150


Özet
Bu çalışmada, futbol hakemlerinin mesleki öz-yeterliliklerini değerlendirmek ve klasman farklılığının, mesleki deneyimin, yabancı dil bilme düzeyinin ve ikinci bir mesleğe sahip olmak gibi bazı kişisel değişkenlerin, hakemlerin mesleki öz-yeterliliklerini değerlendirilmeleri üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol Federasyonu 10. Bölge’ye bağlı olarak farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ulaşılabilir evrendeki, Türkiye Futbol Federasyonu 10. Bölge’ye bağlı olan 8 ilde görev yapan 78 klasman hakemi oluşturdu. Verilerin analizinde normal dağılım testi sonrasında parametrik olmayan fark testlerinden Mann-Whitney U testi ile Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Kişisel değişkenlerden yaş, mesleki deneyim ile mesleki öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak içinde Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; futbol hakemleri üzerinde yapılan bu araştırma, maddi refah düzeyinin, bireysel olarak kendini geliştirmenin (yabancı dil bilmek) ve meslekte daha uzun süreli tecrübe sahibi olmanın çalışanların genel mesleki yeterlilik algılarında pozitif bağlamda etki yaptığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Futbol, Mesleki Deneyim, Yabancı Dil, Mesleki Vizyon, Mesleki Güven .

Abstract
The purpose of the study was to analyze the occupational self-efficacy of football referees and to determine classification difference, occupational experience, foreign language level, and second occupation variables effect on occupational self-efficacy. The population of the study was composed of football referees from different classifications who officiated in Turkish Football Federations 10th region. The sample consisted of 78 classification referees who officiated in 8 city which were connected to Turkish Football Federation 10th region. In the data analysis process, normality tests was conducted to the data and according to the results to determine differences between groups Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H test were used. To determine the relationship between demographic variables such as age, income, occupational experience and occupational self-efficacy level Pearson Correlation Coefficient test was conducted. As a conclusion, recent study, which was conducted on football referees, emphasized that welfare level, self-improvement (communication ability in foreign language) and having longer work experience had positive effect on subjects' general occupational efficacy levels.

Keywords
Football, Work experience, Foreign language, Occupational vision, Occupational Confidence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri