Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartlarının Belirlenmesi
(Determining Critical Thinking Standards of Teacher Candidates )

Yazar : Yasemin DERİNGÖL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 44-65


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünmelerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini; İstanbul'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 205 sınıf öğretmenliği ve 147 ilköğretim matematik öğretmenliği olmak üzere toplam 352 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Aybek, Aslan, Dinçer ve Arısoy (2015) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İstatistiksel çözümler SPSS 16.0 kullanılarak yapılmıştır. Örneklemin puan ortalamalarına göre eleştirel düşünme düzeylerinin yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puan ortalamalarının anabilim dalına göre değişmediği ancak fark anlamlı olmasa da ilköğretim matematik öğretmen adaylarının puan ortalamaları, sınıf öğretmeni adaylarının puan ortalamalarından daha yüksektir. 2. Sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, 3.Sınıfta bulunan öğretmen adaylarına göre ‘kesinlik-doğruluk’ boyutunda daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarının alan yazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayları, Eleştirel Düşünme Standartları

Abstract
The purpose of this study is to determine the critical thinking for prospective teachers. The sampling of the survey consists of a total of 352 teachers, 205 which are primary school teachers and 147 are elementary mathematics teachers studying at a public University in Istanbul. The research is in survey model, and descriptive method has been used. As data gathering tool, ‘Critical Thinking Standards Scale for Teacher Candidates’ developed by Aybek, Aslan, Dincer and Arısoy (2015) has been used. The statistical solutions of the data concerning the problems of the research have been derived by using SPSS 16.0. According to the score averages of the sampling, it has been concluded that the critical thinking levels are high. It has also been concluded that, scale sub-dimensions and scale total score averages don't vary according to the department, while even though not significantly different, elementary mathematics teacher candidates have scored higher averages than primary school teacher candidates. 2nd year elementary mathematics teacher candidates have been found to have higher score averages in ‘precision-accuracy’ dimension than 3rd year teacher candidates. The research results will contribute to the field literature.

Keywords
Teacher Candidates, Critical Thinking Standards

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri