Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Turkısh Language and Lıterature Teachers Questıonnaıre Questıons )

Yazar : Ömer ÇİFTÇİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 19-43


Özet
Çalışma, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin bilişsel basamakları dikkate alarak soru sorma becerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri, 2016–2017 eğitim öğretim yılında Van’ın merkez ilçelerindeki 8 Anadolu Lisesinde görev yapan 22 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden alınan 340 sınav sorusundan oluşmaktadır. Çalışma bir alan araştırması çalışmasıdır ve kullanılan yöntem de alan araştırması yöntemidir. Soruların bilişsel basamaklara göre nasıl bir dağılım gösterdiklerine; yer aldıkları basamakların sınıf seviyesine göre nasıl bir dağılım gösterdiklerine; konularına göre soruların, taksonominin hangi basamağında yer aldıklarına ve soru türlerinin taksonomiye göre nasıl bir dağılım gösterdiklerine bakılmıştır. Matematiksel hesaplamalar için frekans ve yüzde kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre soruların % 77'si alt; % 23'ü üst bilişsel basamakta yer almaktadır. Bütün sınıflarda en fazla soru bilgi, kavrama ve uygulama; en az soru analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında sorulmuştur. Konulara göre sorulan soruların büyük çoğunluğu ve soru türlerinin taksonomiye dağılımında en fazla soru alt bilişsel basamaklarda yer almaktadır. Bu bulgular, öğretmenlerin üst bilişsel basamaklara göre soru sorma becerisini henüz edinemediklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Soru, soru sorma becerisi, bilişsel beceri

Abstract
The study was conducted in order to determine the skill of asking questions considering the cognitive steps of Turkish Language and Literature teachers. The data of the study consists of 340 exam questions taken from 22 Turkish Language and Literature teachers who worked in 8 High Schools in the central districts of Van in the academic year of 2016-2017. The study is an area survey and the method used is field survey. How the questions are distributed according to the cognitive steps; how the steps they take are distributed according to the grade level; which questions of the taxonomy and how the types of questions are distributed according to taxonomy. Frequency and percentage are used for mathematical calculations. According to the findings of the study, 77% of the questions were lower; 23% are in the upper cognitive steps. The most questions, knowledge and practice in all classes; at least in the question analysis, synthesis and evaluation stages. The majority of the questions asked according to the questions and the most questions in the taxonomic distribution of the question types are in the lower cognitive steps. These findings show that teachers have not yet had the ability to ask questions according to supra cognitive steps.

Keywords
Questioning, questioning skills, cognitive skills

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri