Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmadaki Rolü: Seçilmiş AB Ülkeleri Üze-rine Panel Veri Analizi (2001-2015)
(The Role of Entrepreneurship in Economic Growth and Development: Panel Data Analysis on Selected EU Countries (2001-2015) )

Yazar : Halil İbrahim AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 373-392


Özet
İktisat yazınında ekonomik kalkınma olgusu, son zamanlarda oldukça ilgi gören konular arasında yer almaktadır. Büyümenin yanı sıra sosyal, siyasal ve kültürel değişimleri de içine alan ekonomik kalkınma kavramı için girişimcilik büyük önem taşımaktadır. Büyüme ve kalkınmanın lokomotifi olan girişimcilik sosyal ve kültürel değişim sürecini de beraberinde getirmektedir. Girişimcilik olgusu muhtevası itibariyle sosyo-ekonomik bir kavram olarak karşımıza çıkmakta olup, bu noktada ekonomik büyüme ve kalkınma süreci ile yakından ilişkisi söz konusu olmaktadır. Girişimcilik bir ülkenin ekonomik büyüme sürecinde istihdam ve refah artışı üzerinden olumlu etkiler doğurmaktadır. Bahse konu pozitif katkılar sayesinde ekonomik gelişme süreci hızlanmaktadır. Bu çalışma, girişimciliğin ekonomik kalkınma süreci üzerindeki rolü ve etkisinin nasıl olduğunu ampirik olarak araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, girişimciliğin ekonomik kalkınma süreci üzerindeki etkileri, seçilmiş 15 AB ülkesinin 2001-2015 dönemi verileri kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önüne alan yeni nesil panel veri analizi metodolojisi bağlamında ekonometrik olarak incelemektedir. Uygulama sonucunda girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerinin inceleme döneminde pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmada, girişimcilikten ekonomik büyümeye doğru işleyen pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre girişimcilik ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakta ve girişimciliğin geliştirilmesi ülkenin kalkınması için kilit rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Girişimcilik, Panel Veri Analizi.

Abstract
Economic development in economy literature is among the topics that have attracted considerable interest in recent years. Entrepreneurship is of great importance for the concept of economic development, which includes social, political and cultural changes as well as growth. Entrepreneurship, which is the locomotive of growth and development, brings with it the process of social and cultural change. The entrepreneurship case emerges as a socio-economic concept and at this point there is a close relationship with the economic growth and development process. Entrepreneurship has positive effects on employment and prosperity increase in the process of economic growth of an country. Thanks to positive contributions, the economic development process is accelerating. This study aims to empirically investigate the role and effect of entrepreneurship on the economic development process. In the study, the effects of entrepreneurship on the economic development process are econometrically examined in the context of a new generation panel data analysis methodology that takes into consideration the horizontal section dependency of selected 15 EU countries using 2001-2015 period data. As a result of the implementation, the effects of entrepreneurship on economic development were found to be positive and statistically significant in the examination period. Besides, in the study, the result of a positive causality relation which works towards economic growth from entrepreneurship is reached. According to these results, entrepreneurship has an important influence on economic development and the development of entrepreneurship plays a key role in the development of the country.

Keywords
Economic Development, Economic Growth, Entrepreneurship, Panel Data Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri