Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Dil Becerilerine İlişkin Türkçe Öğretmenleri ile Müfettişlerin Görüşleri
(The Opinions of Turkish Teachers and Inspectors Regarding the Language Skills of Secondary School Students )

Yazar : Yasin KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 99-124


Özet
Bu araştırma “Türkçe Öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin görüşlerine göre, ortaokul öğrencilerinin dil becerileri alanındaki düzeylerini tespit etmek, dil becerileri alanında ne tür problemlerin yaşandığını belirlemek, bu problemlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma 2000-2001 öğretim yılı ikinci dönemde Ardahan, Ağrı ve Erzurum illeri merkez ilçelerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ilgili illerin millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan 34 ilköğretim müfettişi ile bu üç ilin ortaokullarında çalışan 100 Türkçe öğretmeni rastgele yöntemle örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Deneklere sorulan anket soruları ile öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanındaki düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca ortaokullarda dil beceri alanında ne tür problemlerin yaşandığına ilişkin deneklerin görüşleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular frekans, yüzde, aritmetik ortalama, alfa, standart sapma, korelasyon ve kikare istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin “dinleme, okuma ve konuşma”, “anlatım” ve “yazı” alanındaki hedefleri gerçekleştirme düzeyleri orta derecededir. Araştırmacı deneklerin görüşlerini de göz önünde bulundurarak, Türkçe öğretiminde yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Türkçe programı, dil bilim, dil becerileri

Abstract
This study has been prepared to identify the level in the field of language skills of secondary school students, according to the opinions of secondary school teachers and primary education inspectors, to describe what kinds of problems are being experienced related to the field of language skills of secondary school students and to propose a solution for solving these problems. The study was carried out in the central districts of Ardahan, Ağrı and Erzurum in the second semester of the 2000-2001 academic year. In the study, 34 primary education inspectors working in the national education directorates of the related provinces and 100 Turkish teachers working in the secondary schools of these three provinces were selected with the random method as the sample. The survey form was used as data collection tool. The levels of students in the field of listening, reading, speaking and writing were determined through the survey questions that were asked to the subjects. Also, the opinions of the subjects were taken about what kind of problems are being experienced related to the field of language skills in secondary schools. The findings obtained from the study were analyzed using frequency, percentage, arithmetic mean, alpha, standard deviation, correlation and squared statistical methods. According to the results of the study, the level of middle school students' achievement of the goals in the fields of "listening, reading and speaking", "narration" and "writing" is moderate. The researcher, taking the opinions of the subjects into account, makes suggestions for eliminating the negativities experienced in teaching Turkish.

Keywords
Turkish education, Turkish program, linguistics, language skills

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri