Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Olmaya Yönelik Düşünceleri
(Middle School Students' Opinions Towards Being A Scientist )

Yazar : Gonca Harman  Renan Şeker  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 22-35


Özet
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin bilim insanı olmaya yönelik düşüncelerini sınıf düzeyi ve cinsiyet bağlamında incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 5 (80), 6 (111), 7 (81) ve 8. (83) sınıfta öğrenim gören 355 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma tarama modeli ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilim insanı olmak ister misiniz? Neden?” olmak üzere açık uçlu bir soru ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada tüm öğrencilerin yarıya yakını bilim insanı olmak istediğini ifade etmiştir. Bilim insanı olmak isteyen öğrencilerin belirttikleri gerekçelerin daha çok toplumsal fayda, ürün, bireysel kazanımlar, bilim insanının özelliklerini kendinde görme, uygulamalara ve çalışma alanına duyulan ilgi kategorilerinde toplandığı saptanmıştır. Tüm öğrencilerin yarısından fazlası bilim insanı olmak istemediğini ifade etmiştir. Bilim insanı olmak istemeyen öğrencilerin belirttikleri gerekçelerin daha çok bilimsel uygulamalara ilişkin olumsuz düşünceler, bireysel özellik açısından uygun olmama, farklı idealler, ilgi ve isteğin olmaması kategorilerinde toplandığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda 5. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının; 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yarıya yakınının bilim insanı olmak istediği saptanmıştır. Bu durumun aksine 8. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının bilim insanı olmak istemediği belirlenmiştir. Cinsiyet bağlamında ise erkek ve kız öğrencilerin yarıya yakınının bilim insanı olmak istediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi yükseldikçe bilim insanı olmayı istemeyen öğrenci sayısının artış gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Düşünce, bilim insanı olma, ortaokul öğrencisi

Abstract
In this study, it was aimed to examine middle school students' opinions towards being a scientist in terms of grade level and gender. Total 355 middle school students studying at 5 (80), 6 (111), 7 (81) and 8. (83) grade were participated in the research. The study was conducted using the screening model. The data were collected with an open-ended question as “Do you want to be a scientist? Why?” prepared by the researchers. The data obtained from the study were analyzed to use content analysis. Nearly half of all students expressed that want to be a scientist. It was determined that the reasons expressed by the students who want to be a scientist were gathered in categories such as social benefit, product, individual gains, seeing the characteristics of scientist themselves, interest toward applications and working area. More than half of all students expressed that didn’t want to be a scientist. It was determined that the reasons expressed by the students who didn’t want to be a scientist were gathered in categories such as negative opinions about scientific applications, not being suitable in terms of individual characteristics, different ideals, apathy and reluctance. As a result of the research, it was seen that more than half of 5th grade students and nearly half of 6th and 7th grade students want to be a scientist. Contrary to this situation, it was determined that more than half of the 8th grade students don’t want to be scientist. In terms of gender, it was determined that nearly half of male and female students want to be scientist. It was determined that the number of students who didn’t want to be a scientist increased as the grade level of the students increases.

Keywords
Opinion, being a scientist, middle school students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri