Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Jigsaw Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Davranışları Üzerindeki Etkisi
(The Effects of Jigsaw Technique on the Environmental Behaviors of 9th Grade Students )

Yazar : Alptürk Akçöltekin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 273-320


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim Biyoloji dersinde yer alan İnsanların Çevreye Zararları konusunun öğretimi sürecine katılan 9. sınıf öğrencilerinin biyolojiye yönelik tutumları ve çevresel davranışlarına işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanmasında kullanılan Jigsaw tekniği ile mevcut öğrenme yöntemlerinin etkilerini tespit etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda deneysel modellerden olan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıldır Lisesi’nin farklı şubelerinde öğrenim gören 103 9’uncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ), Çevresel Davranış Ölçeği (ÇDÖ), Jigsaw Görüş Ölçeği ve Açık Uçlu Sorular (AUS) formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler olan ilişkisiz örneklem t-testi, ilişkili örneklem t-testi, frekans (f) ve yüzde(%) teknikleri kullanılarak analiz edilirken, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme yöntemi, Jigsaw tekniği, biyoloji tutum, çevresel davranış.

Abstract
The purpose of this study is to determine the effects of current learning methods and the Jigsaw technique, which is used in the application of cooperative learning method on the attitudes of the 9th grade students, who attend the teaching process of the subject titled “The Damages on the Environment Caused by the People” in the content of secondary school biology courses, on the field of biology and their environmental behaviours. In the direction of the purpose of the research, semi-experimental design, which is among the experimental models, was used. 103 9th grade students studying in different branches of Çıldır High School, which is under Ardahan Provincial National Education Directorate, in the 2011-2012 academic year, constituted the sample of the study. In the research, Biology Attitude Scale (BAS), Environmental Behaviour Scale (EBS), Jigsaw Opinion Scale and Open-Ended Questions (OEQ) Form were used as the data collection tools. In the analysis of the data obtained from the quantitative data of the research, unrelated sample t-test, related sample t-test, frequency (f) and percentage (%) techniques, which are descriptive statistics, were used; while the qualitative data were analyzed using the content analysis technique.

Keywords
Cooperative learning method, Jigsaw technique, biology attitude, environmental behavior.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri