Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği
(The Relation between Demographical Characteristics and Burnout of Hotel Employees: The Case of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan Provinces )

Yazar : Gülşen Bayat  & Gökalp Nuri Selçuk  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 459-482


Özet
Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe tükenmişliğin öneminin anlaşılması ile beraber Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan otel işletmeleri çalışanlarının tükenmişlik durumlarını ve tükenmişlik ile demografik özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için, 268 TRA2 bölgesi otel çalışanı ile anket yapılmış ve veriler SPSS 15.0 ve AMOS 22 paket programları ile analiz edilmiştir. Tükenmişlik Ölçeği (MBI) ve duygusal tükenme, kişisel başarıda azalma alt boyutları puanlarının orta düzeyde; duyarsızlaşma alt boyut puanlarının düşük düzeyde olduğu ve ölçek ve alt boyut puanlarının normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Demografik özelliklerden aylık gelir, çalışılan departman, yaş ve eğitim durumları ile tükenmişlik arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, tükenmişlik ile demografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum ve turizm ile ilgili eğitim alma durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, tükenmişlik, konaklama işletmeleri, otel çalışanları, demografik özellikler.

Abstract
In this study, it is aimed to understand the importance of burnout and this research which is oriented to determine the burnout of the employees of Iğdır, Kars, Ağrı and Ardahan’s hotel business and the relationship between burnout and demographical characteristics. A questionnaire was conducted with 268 TRA2 regional hotel employees and the data were analyzed with SPSS 15.0 and AMOS 22 package programs. The results of the research found out that from burnout dimensions and decrease in personal achievement are moderate and the depersonalization sub-dimension is low. The research indicates that there are significant differences between the burnout and monthly income, working department, educational status and age. In addition to there are no significant differences between the burnout and gender, marital status, tourism-related education.

Keywords
Tourism, burnout, hotel business, hotel employees, demographical characteristics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri