Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Special Day Discounts on Buyers' Purchasing Behaviors )

Yazar : İbrahim Yemez  & Şükran Karaca & Meftune Özbakır Umut  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 413-436


Özet
Bu çalışmanın amacı özel gün indirimlerinin tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Bolu il merkezinde yaşayan 363 kişi ile yüz yüze anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı aracılığıyla Bağımsız Örneklemler T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. T ve F testi analiz sonucunda özel gün indirimleri ve satın alma davranışı faktörlerinin cinsiyet, çocuk sahibi olma ve yaş gruplarına göre değiştiği; medeni durum, eğitim durumu, gelir grupları ve meslek türüne göre değişmediği bulunmuştur. Ayrıca Korelasyon ve Regresyon analizlerine göre bu iki faktör arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki olduğu ve özel gün indirimlerinin bireylerin satın alma davranışını %49 oranında açıkladığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Özel gün indirimleri, satın alma davranışı, regresyon analizi, tüketici, etki.

Abstract
The purpose of this study is to show the effect of special day discounts on consumers' purchasing behavior. In this context, data were collected by face to face survey with 363 people living in Bolu city center. Independent samples T-test, one way ANOVA, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis of the data through the SPSS program. T and F test results showed that special day discounts and purchasing behavior factors were changed according to gender, child possession and age groups; marital status, educational status, income groups and occupation. Moreover, according to Correlation and Regression analyzes, it was found that there was a positive and moderate relationship between these two factors and that special day discounts explained the purchase behavior of individuals by 49%.

Keywords
Special day discounts, purchasing behavior, regression analysis, buyer, effect.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri