Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Yöneticilerinin Dağıtılmış Liderlik Düzeyleri
(Distributed Leadership Levels of Primary School Administrators )

Yazar : Necmi Gökyer  & Gülden Yılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 565-583


Özet
Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarından ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, yöneticilerin dağıtılmış liderlik düzeylerini belirlemektir. Bu araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda görev yapan toplam 2200 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemini ise, basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen toplam 251 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Özkan ve Çakır (2017) tarafından geliştirilen “Dağıtılmış liderlik” adlı ölçek kullanılmıştır. Bağımsız gruplar için t-Testi, bazı değişkenler için görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yöneticilerin dağıtılmış liderlik düzeyleri; formal yapı, amaç birliği, işbirliği ve güven, sorumluluk paylaşımı, teşvik ve girişim alt boyutlarında ve ölçeğin tamamında katılıyorum olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, dağıtılmış liderlik, yönetici, ilkokul, öğretmen.

Abstract
The purpose of this research is to determine the distributed leadership levels of managers according to the views of class teachers in state primary schools. This research is in the screening model. The universe of the research is composed of 2200 class teachers who are working in primary schools in Elazığ in the 2017-2018 academic year. The sample is composed of 251 class teachers determined by simple random sampling. "Distributed leadership" scale developed by Özkan and Çakır (2017) was used as a data collection tool in the research. t-Test for independent groups and one-way ANOVA was performed to determine whether there was a significant difference between opinions for some variables. The distributed leadership levels of managers are determined as “I agree” in the subdimensions of formal structure, purpose unity, cooperation and trust, responsibility sharing, incentive and initiative and in the full scale.

Keywords
Leadership, distributed leadership, manager, primary school, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri