Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İş Tatmini İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Bayburt Üniversitesinde Bir Uygulama
(Relationship between Job Satisfaction and Life Satisfaction: An Application for Bayburt University )

Yazar : Ömer Çınar  & Fatma Zehra Özyılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 533-556


Özet
Çalışmada iş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi ölçen bir yapısal eşitlik modeli önerilmektedir. Araştırmanın evreni Bayburt Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler kabul edilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemin seçilmesindeki amaç, doğru ve nitelikli bilgiye daha kısa zamanda ulaşmaktır. Çalışılan örneklem Bayburt Üniversitesi’nin akademik çalışanlarından oluşturulmuştur. Araştırma modelinde yer alan “iş tatmini” ve “yaşam tatmini” değişkenlerine ilişkin uluslararası çalışmalarla geçerliliği ve güvenilirliği onaylanmış ölçekler kullanılmıştır. Yüz yüze anket uygulamasıyla örnekten elde edilen verilerin SPSS ve AMOS programları vasıtasıyla analiz edilerek, kurulan araştırma hipotezleri sınanmıştır. Araştırma sonucunda; iş tatmini ile yaşam tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak iş tatmininin “İlerleme ve Terfi”, “Muhtelif Ödüller”, “İşletme Prosedürleri” ve “İletişim” alt boyutları ile yaşam tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bayburt Üniversitesi, iş tatmini, yaşam tatmini, yapısal eşitlik modellemesi.

Abstract
In this study, the structural equation model which measures the relationship between job satisfaction and life satisfaction is recommended. The universe of the research has been accepted academicians working at Bayburt University. Appropriate sampling method, which is a non-selective sampling method, was used in this study. The purpose of selecting this method is to achieve accurate and qualified data in shorter time. The sample was formed by 109 academic staff of Bayburt University. For the variables of "job satisfaction" and "life satisfaction" in the research model; internationally validated and reliability approved scales were used. Face to face survey data and research hypotheses are tested by using SPSS and AMOS program. As a result of the research, there was no significant relationship between job satisfaction and life satisfaction. However, there were significant relationships between life satisfaction and "progress and promotion", "various awards", "working methods" and "communication" dimensions of job satisfaction.

Keywords
Bayburt University, job satisfaction, life satisfaction, structural equation modelling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri