Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kentleşme Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
(The Impact of Urbanization Development on Economic Growth: The Case of Turkey )

Yazar : Hande Çalışkan  & Salih Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 677-694


Özet
Kentleşme, sadece Kentlerin sayı ve nüfusunun artması değil, aynı zamananda bu artışla birlikte yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi dönüşümler ve bütün bunların doğurduğu sonuçlar, günümüzde toplumun en önemli problemleri arasındadır. Bu bağlamda kentleşme bir yandan bireyler için cazip hale gelirken bir yandan önemli boyutta toplumsal ve yapısal bir değişime sürüklemektedir. Türkiye’de kentleşme kavramı önceleri sadece sosyo-ekonomik ve sebepler ile gerçekleşmiştir. Bireyler açısından, sanayileşmenin getirdiği etkiler ile kentler daha çekici hale gelmiştir. Fakat 1980 yıllardan sonra kentlere yönelik göçlerin sebebi terör olayları etkili olmuştur. Çeşitli sebeplerle kırdan kente göç artmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de kentleşme sürecinden ve süreçte geçirdiği toplumsal ve yapısal değişikliklerden söz edilecektir. Çalışmada kentleşme ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki Granger nedensellik analizi ile test edilecek olup, kentleşmenin yıllar içerisinde Türkiye ekonomisine yaptığı katkı ele alınacak ve politika önerileri geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Kentleşme, sanayileşme, göç, büyüme, ekonomi.

Abstract
Urbanization is not only to increase the number and population of the city but also career that increases with experienced social, cultural, economic and political transformations and all of its consequences, is today among the most important problems of society. Urbanization in this context, on the one hand, is attractive to the individual, while at the same time it is driving social and structural change at a significant level. The concept of urbanization in Turkey formerly only been realized with the socio-economic and reason. In terms of individuals, cities have become more attractive with the effects brought by the industrialists. However, after the 1980s, the terrorist movements were influenced by the migration to the cities. Immigration to the city is increasing for various reasons. The relationship between urbanization and economic growth variables in the study will be tested by Granger causality analysis and will be discussed and the process of social and structural modification in the urbanization process in Turkey. Urbanization of the year is to be discussed in his contribution to Turkey's economy will develop policy recommendations.

Keywords
Urbanization, industrialization, migration, growth, economy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri