Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Buldurma (Sokrates) Yönteminin Kullanılarak ‘Avagadro Sayısı’nın Öğretilmesi
(Teaching of the 'Avagadro Number' by Using the Method of Socrates Finding )

Yazar : Adnan Yıldız  & Mehmet Dadı  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 369-402


Özet
Bu çalışmanın amacı; yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun aktif öğretim yöntemlerinden Sokratik yöntemle karmaşık olarak görülen “avagadro sayısı” öğretilmeye çalışılmaktır. Bu yöntem modern eğitim anlayışlarından aktif öğretim yöntemleri içerisinde yerini almaktır. Araştırmanın evrenini; Kayseri İli, Kocasinan İlçesindeki bir Lisede öğrenim gören 648 öğrenci, örneklemini ise; çalışmaya gönüllü olarak katılan 40 tane, 10.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu örneklemde 20 öğrenci deney grubunu 20 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Mol kavramı konusu deney grubunda Sokratik yöntemle öğretim yaklaşımına göre işlenirken kontrol grubunda klasik öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; aktif öğretim yöntemlerinden Sokrates yöntemiyle eğitim gören deney grubu öğrencileri son test değerlendirmesi ve sınıf içi gözlemlere dayalı olarak kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Avagadro sayısı, Sokrates yöntemi, mol kavramı, yapılandırmacı eğitim.

Abstract
The purpose of this study is; active teaching methods appropriate to the constructivist education approach to try to teach "avagadro number" which is seen as a complex with the Socratic method. This method has taken its place in active teaching methods from modern education approaches. The universe of your research; In Kayseri Province, Kocasinan Province, there are 648 students studying in High School again; volunteered to work with 40, 10th-grade students. In this sample, 20 students control the experiment to control 20 students. To learn to learn the mole concept, classical teaching methods have been used in the control group to refer to teaching methods. In the results of working; active teaching methods test students who were trained by the Socratic method were seen to be more successful than control group students based on the final test evaluation and classroom observations.

Keywords
Avagadro number, Socrates method, the mole concept, constructivist education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri