Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ailelerin Nitelikli Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yetkinlikleri
(Proficiency of The Parents to Choose Child Literature Products )

Yazar : Ayşe Öztürk Samur  & Yasemin Çiftçi  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 327-354


Özet
Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların ailelerinin çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yetkinliklerini belirlemektir. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler “Nitelikli Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Özelliklerine İlişkin Görüşler” anketi, nitel veriler ise, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Aydın il merkezi ve ilçelerinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların aileleri araştırmanın evrenini, 142 veli ise örneklemini oluşturmuştur. Anket 142 veliye uygulanırken, yarı yapılandırılmış görüşmeler bu grubun içinden 60 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Ailelerin çoğunluğu çocuk kitabı seçme konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini, %41’i ise kitap seçimi sürecinde çocuklarına seçim hakkı verdiklerini ifade etmişlerdir. Ailelerin bildiği ve çocuklarına almayı tercih ettiği çocuk kitapları incelendiğinde ise çoğunluğunun klasik çocuk masalları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, aile, okul öncesi çocukları, nitelikli kitap, yetkinlik.

Abstract
The aim of the study is to identify the proficiency of the parents to choose child literature products for their 60-72-month-old children attending a preschool institution. An explanatory sequential design which is a mixed method in which both qualitative and quantitative research method are used together is utilized in this study. Quantitative data was collected using “Views about qualified child literature products survey” and qualitative data was collected using a semi-structured interview form. Collected data were analyzed using descriptive analysis method. The universe of the study consists of 60 and 72 months old children’s parents in Aydın city center and district, while the study group consisted of 142 parents. The survey was administered to 142 parents and 60 parents from this group were interviewed using semi-structured form. Most of the parent’s stated that they feel incompetent to choose child literature products and 41% of them let their children choose the product. When the child literature product that parents are familiar with and prefer to buy for their children are examined, it is seen that most of them are classical child tales.

Keywords
Child literature, family, pre-school children, qualified book, proficiency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri