Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İktisadi Büyüme ile Sanayi Sektöründe İstihdam Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Ekonometrik Analizi: 1991-2017
(The Econometric Analysis with ARDL Border Test Approach of Relationship between the Employment in Industrial Sector and Economic Growth in Turkey: 1991-2017 )

Yazar : Yener Altun  & Şakir İşleyen  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 657-676


Özet
Sanayi sektörü bir ülkenin ekonomik gücünü gösteren en önemli faktörlerden biridir. Bu alanda istihdamın yüksek olması, ülkenin sanayi alanında gelişmiş olduğunu ve bu sektörün ekonomik kalkınmada rol oynadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sanayi sektöründeki istihdam ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi ekonometrik yöntemlerle analiz etmek ve ilişkinin yönünü belirlemektir. Çalışmamız 1991-2017 yıllarını içermektedir. Ekonometrik yöntem olarak ARDL (Auto Regressive Distrubuted Lag Models) Eş-bütünleşme Yöntemi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. ARDL Eş-bütünleşme analizinden elde edilen sonuçlara göre, sanayi sektöründe istihdam ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli ilişki ortaya çıkmıştır. Granger Nedensellik Testi’ne göre, sanayi sektöründe istihdamdan iktisadi büyümeye tek yönlü nedensellik oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler
İktisat, iktisadi büyüme, istihdam, sanayi, ARDL.

Abstract
The industrial sector is one of the most important factors showing the economic power of a country. The high level of employment in this area indicates that the country has developed in the industrial sector and that this sector plays a role in economic development. The purpose of this study, to examine the relationship between economic growth and employment in the industrial sector in Turkey with the econometrics methods and to determine the direction of the relationship. Our study includes the years 1991-2017. As econometrics method, ARDL (Auto Regressive Distributed Lag Models) cointegration method and Granger causality test were applied. According to findings from the ARDL cointegration analysis, there is a long-run relationship between employment growth in the industrial sector and economic. According to the Granger Causality Test, one-way causality has occurred from employment in the industrial sector to economic growth.

Keywords
Economy, economic growth, employment, industry, ARDL.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri