Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Bağlılığının Çalışanların İşte Kalma Niyetine Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü
(The Effect of Organizational Commitment on Employees Intention to Stay: The Mediator Role of Job Satisfaction )

Yazar : Nilüfer Serinlikli    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 377-399


Özet
Bu araştırmanın amacı örgütsel bağlılığın işte kalma niyetine etkisinde iş tatmininin aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda toplam 156 otel çalışanına anket yapılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Korelasyon analiz sonuçlarına göre; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işte kalma niyeti değişkenlerinin birbirleriyle arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel bağlılığın iş tatmini ve işte kalma niyetine pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, iş tatmininin, örgütsel bağlılık ve işte kalma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel bağlılık, iş tatmini, işte kalma niyeti, çalışanlar, aracılık rolü.

Abstract
The aim of this study is to determine the mediation role of job satisfaction on the effects of organizational commitment on the intention to stay. For this purpose, a survey has been applied to a total of 156 employees in the hotels. The obtained data have been tested by correlation and regression analysis. According to the results of correlation analysis; it has been found out that there has been a positive significant correlation between organizational commitment, job satisfaction, and intention to stay variables. According to the results of regression analysis, it has been determined that organizational commitment have a positive effect on job satisfaction and intention to stay. The results also show that job satisfaction has a partial mediating role in the relationship between organizational commitment and intention to stay.

Keywords
Organizational commitment, job satisfaction, intention to stay, employees, mediator role.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri