Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırsal Göçün Sosyal İçerikli Nedenleri: Erzurum İli İspir İlçesi Kırık Bucağı Örneği
(A Survey on the Social Causes of Rural Migra-tion and Its Effects on Agriculture: A Case of Kirik District, Ispir County of Erzurum )

Yazar : Ertuğrul Güreşci    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 83-101


Özet
Bu çalışmada, Erzurum İli İspir İlçesi Kırık Bucağında meydana gelen ağır ve ileri düzeydeki göçün sosyal nedenlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, göç olgusunun teorik temelleri, dünyadaki ve Türkiye'deki göçle ilgili örneklere yönelik çalışmalar ve bölgeyle ilgili yayınlanan bilgi ve veriler kullanılarak, öncelikli olarak çalışmanın altyapısı oluşturulmuştur. Bölgedeki göçün nedenlerini ve etkilerini belirlemek için, 26 köyün tamamında tabakalı örnekleme yöntemiyle 91 hane reisiyle yapılan anket sonuçları kullanılmıştır. Göçün nedenlerini belirlemek için, anket sonucu elde edilen veriler kullanılarak probit yöntemiyle Sınırlı Bağımlı Değişken Regresyon modeli Limdep Programı'nda tahmin edilmiştir. Çalışmada, verilerin analizi içini göçe etkili olan sosyal veriler ile ekonomik ve diğer tarımsal veriler bir bütün olarak ele alınmış ve istatistiki analizler bu şekilde yapılmıştır. Çalışmada, sosyal veri olarak hane genişliği, yaş, eğitim, sosyal güvence, sağlık, akrabalık ilişkileri ve sayısı, kent ve köy yaşamı verileri kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, sosyal verilerin de kırsal göç için önemli olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Erzurum, İspir, Kırık, kırsal göç, sınırlı bağımlı değişken modeli.

Abstract
In this study, it was aimed to determine the social causes of heavy and advanced migration occurring in Kırık District, İspir County, and Erzurum Province. For this purpose, the theoretical foundations of the phenomenon of migration, for example in the world and studies related to migration in Turkey and published using data and information about the area, the infrastructure work has been established as a priority. In order to determine the causes and effects of migration in the region, survey results with 91 household heads were used in all 26 villages. In order to determine the causes of migration, the bounded variable regression model with probit method was estimated in the Limdep Program using the data obtained from the survey. In this study, social data, economic and other agricultural data which are effective for migration analysis were taken as a whole and statistical analyses were done in this way. In this study, household data, age, education, social security, health, kinship relations and number, urban and village life data were used as social data. As a result of the statistical analysis, it was revealed that social data is also important for rural migration.

Keywords
Erzurum, Ispir, Kırık, rural migration, limited dependent variable model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri