Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Personelin Bakış Açısı
(The Perspectives of Employees in Green Marketing Applications in Hotel Businesses )

Yazar : Şule Ardıç Yetiş    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 509-532


Özet
Günümüzde işletmeler, çevresel sorunlara duyarlı olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerinin bilincindedirler. Yeşil pazarlama felsefesini anlamak, benimsemek ve uygulamak temel sermayesi doğal kaynaklar olan turizm işletmeleri için daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin hedef kitlesini oluşturan tüketicilerin çevreye olan duyarlılıkları ise işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlayacak itici bir güç niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının demografik özelliklere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir’de bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan personel araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen verilere T-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda otel çalışanlarının yürütülen yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre, yeşil pazarlama, otel çalışanları, otel işletmeleri.

Abstract
Nowadays, companies are conscious that they cannot sustain their company’s life without having environmental sensitivity. To understand, adopt and practice the green marketing philosophy is getting more important for the tourism establishments whose main capital is natural resources. The consumers’ sensitivity about nature who constitute establishments’ intended population, is the driving force which pushes establishments to be sensitive about nature. The purpose of this study is to examine the perspective of employees for green marketing practices in the hotel according to demographic characteristics. In accordance with this purpose, four and five-star hotel in Nevşehir, are employed in the scope of the study. Four and five-star hotel’s employees have included the field research. T-test and ANOVA were employed. In the result of the analysis, it is carried out that employees' perspective on green marketing practices have been identified some difference according to demographic characteristics.

Keywords
Environment, green marketing, hotel employees, hotel business.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri