Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Van İşitme Engelliler Derneği'nin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi
(Investigation of Van Hearing Impaired Association in terms of Basic Problems and Expectations )

Yazar : Abdurrahman Mengi    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 19-40


Özet
Geçmişten günümüze kadar insanlar işitme, görme, bedensel, zihinsel gibi çok farklı engele maruz kaldıkları gibi farklı engellerle de karşılaşmıştır. Bu araştırma da Van İşitme Engelliler Derneğinin temel sorun ve beklentilerinin neler olduğunu ortaya çıkarma amacını taşımaktadır. Araştırmanın örneklemi Van il merkezinde işitme engellilere yönelik hizmet veren işitme engelliler derneğinin yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılar ile yüz yüze görüşme sonucu araştırma verileri elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak sunulmuştur. Araştırmada, Van İşitme Engelliler Derneğinin maddi olarak ayakta kalma mücadelesi verdiği, Van’daki işitme engelli bireylerin eğitim, sağlık, iş ve toplumsal yaşamlarında toplumun diğer fertleriyle iletişim kurmakta önemli oranda sorun yaşadıkları, bu bireylerin işaret dilini bilmeyen sosyal çevresindeki bireylerin olumsuz bakış, tutum ve davranışlarına maruz kaldıkları, mevcut sorunların çözümünde toplum ve resmi kurumlarda yeteri kadar destek almadıkları yönünde bir dizi bulgu ve sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Engellilik, işitme engelliler, engelli dernekleri, inceleme.

Abstract
From the past to the present, people have been exposed to many different obstacles such as hearing, sight, physical and mental. This study aims to reveal what are the main problems and expectations of the Association for the Deaf. The sample of the study consists of the managers or members of the hearing impaired association, which provides services for the hearing impaired in the city of Van. In the study, the semi-structured interview technique was used from qualitative data collection tools and research data were obtained as a result of face-to-face interviews with the participants. The data obtained from the participants were presented in descriptive analysis. In the study, it is observed that Van Hearing Impaired Association struggles to survive financially and that the hearing impaired individuals in Van have significant problems in communicating with other members of society in education, health, work, and social lives; A number of findings and conclusions have been reached that they are exposed to their behavior and that they do not receive enough support from the community and government agencies to solve the existing problems.

Keywords
Disability, hearing impaired, handicapped associations, investigation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri