Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebû Dâvûd’un ‘Metrûku’l-Hadîs’ Kavramına İlişkin Risale Ebî Dâvûd ilâ Ehli Mekke fî Vasfi Sünenih Adlı Eserindeki İfadeleri ve Sünen’indeki Karşılığı Üzerine Bir İnceleme
(An Overview of Abu Dawud's Expressions Regarding the Concept of Abondoned Hadith in His Work Named Risala Abi Dawud ila Ahl Makka fi Wasfi Sunanih and their Counterparts in His Sunan )

Yazar : Uğur Erman    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 279-304


Özet
Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’den sayılan “Sünen” adlı eserin sahibidir. Hadis ilminde Buhârî ve Müslim’in de hocaları sayılan hocalardan hadis dersi almıştır. Hadisçiliği oldukça sağlam olan Ebû Dâvûd İlel/rivayetlerdeki gizli kusurları bilme, râvîlerin cerh ve ta’dîl durumlarını bilme konusunda oldukça mahir bir muhaddis olduğu söylenmiştir. Hadis bilgisinin yanında fıkıh ilminde de temayüz etmiş bir muhaddistir. Hadis ilminde oldukça velûd olan Ebû Dâvûd kendi yaşadığı devirde adet olmayan bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendi eserini başka eserlerle karşılaştırma kabilinden olup bu konuda Risâle Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke fî Vasfi Sünenih adlı eserini kaleme almıştır. Ebû Dâvûd mezkûr eserde Metrûku’l-hadis sayılan hiçbir râviden hadis almadığını ifade etmiştir. Bu itibarla kaleme aldığımız bu makalede nihai hedefimiz Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinde Metrûku’l-hadis sayılan râvilerden hadis rivayet edip etmediğini tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler
Ebû Dâvûd, hadis, metrûk hadis, râvi, Sünen.

Abstract
Abu Dawud Sulayman b. al-Ash‘as b. Ishaq al-Sijistani al-Azdi (d. 275/889) is the owner of the work called “Sunan” which is regarded as one of the Kutub al-Sitta. He learned hadith lessons from the teachers who are known as teachers of Bukhari and Muslim. It has been said that Abu Dawud whose opinion of hadith is quite strong was a skillful narrator in knowing both the hidden flaws in narratives and narrators’ jarh and tadil situations. He is also a narrator who has distinguished himself in the science of fiqh as well as hadith knowledge. Abu Dawud, who wrote a lot of works in the field of hadith, made an unusual work in his age. This study can compare his work with other works and he wrote up the work named Risala Abi Dawud ila Ahl Makka fi Wasfi Sunanih. Abu Dawud stated that he had not had hadith from any narrator who had abandoned hadith in the work in question. In this article, our final aim is to find out in his work named Sünen whether Abu Dâvûd narrated the hadith from the narrators who had abandoned hadith.

Keywords
Abû Dâvûd, hadith, matruk al-hadith, narrator, Sunan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri