Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otel İşletmelerinde Çalışanların Kendilerine Uygulanan Ücret Yönetimi Hakkındaki Görüşleri: Çanakkale, Antalya ve Ordu Örneği
(The Opinions of the Employees on Wage Management Applied to Them in Hotel Enterprises: The Cases of Çanakkale, Antalya and Ordu )

Yazar : Derya Öztürk  & Yasemin Hancıoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 503-529


Özet
Çalışanlara ödenecek ücret, hem çalışanlar açısından insan kaynakları yönetiminde, hem de üretim faktörü girdisi olarak bir maliyet unsuru olması açısından üretim yönetiminde önem taşımaktadır. İşletmede üretimi ve üretimin verimliliğini arttıran önemli bir araç olarak değerlendirilebilecek ücret, işgöreni işletmeye bağlayan etkili bir ekonomik özendirme aracıdır. Araştırmanın amacı, otel işletmelerinde uygulanan ücret yönetimine ilişkin çalışanların bakış açılarının, bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Yapılan analizler sonucunda, çalışanların ücret yönetimi bakış açılarında çalışma süresi, çalışılan il, eğitim durumu ve çalışılan departman değişkenlerine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında istihdama yönelik bakış açılarında eğitim durumu değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında motivasyona yönelik bakış açılarında çalışılan departman değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında ücret politikasına yönelik bakış açılarında eğitim durumu, çalışılan departman değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında ücret sistemine yönelik bakış açılarında yaş, çalışılan il ve çalışılan departman değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ücret, ücret yönetimi, otel, otel işletmeleri.

Abstract
Employees’ wages are important not only for human resources management in terms of employees but also for production management in terms of a cost element as an input of productive factors. Wage, which can be regarded as an important means of increasing productivity, is also an effective means of economic incentive that ensures employees’ commitment to the business. The aim of this study is to determine whether hotel employees’ perceptions of wage management implemented by hotels differ by some demographic characteristics. As a result of the analysis, according to in wage management perspective of employees in terms of working time, working provinces, education status and working department variables; in the employment outlook of the employees within the scope of wage management in terms of education status variable; in the perspective of motivation of employees within the scope of wage management in terms of working department variable; in view of wage policy of employees within the scope of wage management in terms of education status and working department variables; in view of salary system of employees within the scope of wage management in terms of age, working provinces and working department variables, significant differences were found.

Keywords
Wage, wage management, hotel, hotel enterprises.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri