Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ergenlerde İnternette Amaçsız Gezinme ile Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Anksiyetenin Aracı Etkisi
(The Relationship between Aimless Navigation on Internet and Digital Gaming Addiction: Moderator Effect of Anxiety )

Yazar : İbrahim Taş    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 351-369


Özet
Dijital oyun bağımlılığı ergenler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kavramın ergenlerde araştırılması önemlidir. Bu araştırma ergenlerde internette amaçsız gezinme ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide anksiyetenin aracı etkisini incelenmiştir. Araştırma 323’ü (%49.1) kız, 335’i (%50.9) erkek olmak üzere 658 ergen üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların yaşları 12 ile 19 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 13.61’dir. Veriler Beck Anksiyete Ölçeği, Ergenler için Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Değişkenlerin normallik varsayımlarını karşıladığı tespit edildikten sonra analize geçilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki aracılık testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada internette amaçsız gezinmenin dijital oyun bağımlılığını ve anksiyeteyi pozitif yönde anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda anksiyetenin dijital oyun bağımlılığını anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir. İnternette amaçsız gezinme ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide anksiyetenin kısmi aracılık ettiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve araştırmacı ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dijital oyun bağımlılığı, anksiyete, internette amaçsız gezinme, ergenler.

Abstract
Digital gaming addiction poses a serious risk for adolescents. For this reason, a study on adolescents about the subject becomes crucial. This research aimed to investigate the mediator effect of anxiety on the relationship between aimless navigation on the internet and digital game addiction in adolescents. The research was carried out on a total of 658 adolescents, including 323 (49.1%) of whom were girls and 335 (50.9%) were boys. The ages of the participants were distributed between 12 and 19, and the average age was 13.61. Data were obtained by Beck Anxiety Scale, Game Addiction Scale for Adolescents and Personal Information Form. The analysis was made after the variables were found to meet the normality assumptions. The survey model was used in the research and the relationship between the variables was analyzed by the mediator test. In the research, it was determined that aimless navigation on the Internet significantly predicted digital game addiction and anxiety in positively. At the same time, anxiety significantly predicts digital gaming addiction. It has been found that anxiety is mediated partially in the relationship between aimless navigation on the internet and digital game addiction. The findings of the study were discussed in the light of the literature and suggestions were made to the researchers and practitioners.

Keywords
Digital gaming addiction, anxiety, aimless on the internet, adolescents.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri