Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Yurtiçi Özel Tasarruf Davranışının Makroekonomik Belirleyicileri (2004-2018)
(Macroeconomic Determinants of Domestic Private Savings Behavior in Turkey (2004-2018) )

Yazar : Musa Atgür    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 413-436


Özet
Bu çalışma, Türkiye'de 2004-2018 dönemi için yurtiçi özel tasarruf davranışının makroekonomik belirleyicilerini incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmada ekonometrik yöntem olarak Johansen eşbütünleşme testi, tam modifiye edilmiş sıradan en küçük kareler tahmin yöntemleri ile birlikte vektör hata düzeltme modeli tahmininden hareketle Granger Nedensellik test yöntemleri kullanılmıştır. Tam modifiye edilmiş sıradan en küçük kareler tahmin sonuçları reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), özel tüketim harcamaları, enflasyon oranı ve reel faiz oranının yurtiçi özel tasarruf davranışının makroekonomik belirleyicileri olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye'de reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), enflasyon oranı ve reel faiz oranı yurtiçi özel tasarruf davranışını pozitif yönde etkilediğini göstermiş, özel tüketim harcamaları ise negatif etkilemektedir. Elde edilen bu sonuçlar, hem Klasik İktisadın tasarruf kuramını hem Keynesyen İktisadın tasarruf kuramını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, yurtiçi özel tasarruf davranışı, makroekonomi, belirleyici.

Abstract
This study aimed to examine macroeconomic determinants of domestic private saving behavior in Turkey for the period 2004-2018. For this purpose as the econometric method, Johansen cointegration test and full modified ordinary least squares estimation methods along with the vector error correction model estimation Granger Causality test methods were used. Both the full modified ordinary least squares estimation results showed that the real gross domestic product (GDP), private consumption expenditures, inflation rate and real interest rate are macroeconomic determinants of domestic private saving behavior. The findings showed that the real gross domestic product (GSYİH), inflation rate and real interest rate positively affect domestic private saving behavior. Private consumption expenditures affect negatively. These results support both savings of the theory of classical economics and the theory of savings of Keynesian economics in Turkey.

Keywords
Turkey, domestic private savings behavior, macroeconomy, determinant.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri