Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Job Stress in the Effect of Perceived Organizational Support on Turnover Intention )

Yazar : Hüseyin Aslan  & Ercan İnce  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 479-502


Özet
İşletmelerin en önemli sermayesi olan çalışanlar yoğun rekabet ortamında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajın sağlanmasında ise algılanan örgütsel destek kavramının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş stresinin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaçla Osmaniye ilindeki sigorta acentesinde çalışan 178 katılımcıdan anket aracılığı ile veri toplanmıştır. Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, değişkenler arası korelasyonlar tespit edilmiş ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde algılanan örgütsel desteğin işten ayrılma niyetini ve iş stresini negatif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. İş stresinin de işten ayrılma niyetini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Aracılık analizi neticesinde ise iş stresinin algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Algılanan örgütsel destek, iş stresi, işten ayrılma niyeti.

Abstract
Employees, which are the most important capital of enterprises, provide significant advantages to enterprises in an intensely competitive environment. The importance of the concept of perceived organizational support is increasing day by day. This study aims to determine the mediating role of job stress in the relationship between perceived organizational support and turnover intention. For this purpose, data were collected from 178 participants working in the insurance agency in Osmaniye province. In the analysis of the data, confirmatory factor analyses were made, correlations between the variables were determined, and the model's goodness of fit test and regression analysis were performed with the structural equation model. As a result of the analyzes, it was determined that perceived organizational support had a significant negative effect on turnover intention and job stress. It was also found that job stress positively affected turnover intention. As a result of mediation analysis, it was determined that job stress has a mediating role in the relationship between perceived organizational support and turnover intention.

Keywords
Perceived organizational support, job stress, turnover intention.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri