Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası) Tekniğinin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazıları Üzerindeki Etkisi
(The Effect of SCAMPER (Guided Brainstorming) Technique on Creative Writings of 5th and 6th Grade Students )

Yazar : İlker Aydın  & Nurşen Çilci  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 223-261


Özet
Bu araştırmanın amacı SCAMPER tekniğine dayalı eğitimin 5 ve 6. sınıfların yaratıcı yazma becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada öntest ve sontest uygulamalı deneysel bir model kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme tercih edilmiştir. Bu doğrultuda çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ordu ilinde araştırmacının görevli olduğu ortaokulun 5. ve 6. Sınıflarındaki öğrencilerden seçilmiştir. Çalışma kapsamında öğrenciler tarafından yazılan yaratıcı yazıların puanlanması amacıyla Kırmızı (2008) tarafından geliştirilen Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu kullanılmıştır. Araştırmadaki verilerin toplanmasında ise 5 ve 6. sınıflarda birer sınıf kontrol grubu ve birer sınıf deney grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna 6 hafta sürecek 12 ders saati eğitim verilmiştir. Kontrol grubu mevcut Türkçe Programında yer alan etkinliklerle eğitime devam etmiştir. 6 haftalık süre bitiminde her iki grup öğrencilerine ders kitaplarından örnek bir serbest okuma metni sunularak kendilerine ait metin oluşturmaları istenmiş ve sonuçlar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, yaratıcı yazma, SCAMPER (yönlendirilmiş be-yin fırtınası) tekniği.

Abstract
This study aims to investigate the effect of the SCAMPER technique on creative writing skills of the 5th and 6th grades. An experimental model with pre-test and post-test was used in the study. Appropriate sampling, one of the non-probable sampling methods, was preferred in the determination of the study group. In this respect, the study group was selected from the 5th and 6th-grade students of the secondary school in the province of Ordu in the 2018-2019 academic year. In the scope of the study, Evaluation Criteria Form for Creative Writing developed by Kırmızı (2008) was used to score the creative writings written by the students. To collect data, one class control group and one class experiment group from each of the 5th and 6th classes were determined. The experimental group was given 12 hours of training for 6 weeks. The control group continued training with the activities in the current Turkish Program. At the end of the 6 weeks, a sample free reading text was presented to both groups of students from the textbooks and asked to create their text.

Keywords
Turkish Education, Creative Writing, SCAMPER (Guided Brainstorming) Technique

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri