Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şehzâde Korkud’un Etkisinde Kaldığı Bazı Şairler ve Gazelleri
(Some Poets and Ghazals Influenced by Prince Korkud )

Yazar : Seydi Kiraz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 55-82


Özet
Bu çalışmada Şehzade Korkud’un şiirinin gelişmesinde etkisi olan bazı şairler üzerinde duruldu. Bu şairler, tespit edilirken Şehzade’nin Dîvânçe’si, özellikle Da?vetü’n-nefsi’t-tâliha ile’l-a?mâli’s-sâliha adlı Arapça mensur eserinden yararlanıldı. Bu eserde 4’ü Arapça, 13’ü Farsça ve 18’i Türkçe olmak üzere toplamda 35 gazele yer verilmiştir. Arapça yazılan şiirlerin 2’si İbni Fârız’a aittir. Diğer 2 şiir, mahlası belirlenemeyen şairlere aittir. Farsça şiirlerin 3’ü Mevlânâ Celâleddin Rûmî, 3’ü Şeyh Muhammed Horasanî el-Marûf bi’l-Mağribî, 3’ü Şeyh Hüsynî, 2’si Feridüddin Attâr, 2’si de Hoca İmadüddin tarafından yazılmıştır. Türkçe şiirlerin 8’i Şehzade Korkud’a, 3’ü Şeyh Abdülkerim’e, 2’si Şeyh Hakikî Baba Yusuf’a, 2’si mahlası bulunmayan şairlere, 1’i Yunus Emre’ye, 1’i Mevlânâ Kırımî’ye, 1’i Baba Sultan’a aittir. Bu çalışmada, Da?vetü’n-nefs’teki Türkçe gazeller ve şairler hakkında bilgi verilmiş ve kısa değerlendirmeler yapılmıştır. Şehzade Korkud’un şiirleri dahil olmak üzere bu eserdeki Türkçe şiirlerin transkripsiyonu yapılarak metin kurulmuştur. Makalenin Şehzade Korkud’un şiirini besleyen şairlerin tanınmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şehzade Korkud, Da'vetü’n-Nefs, Mevlâna, Yunus Emre, Şeyh Abdülkerim.

Abstract
In this study, some poets who had an impact on the development of Prince Korkud’s poetry were emphasized. While identifying these poets, Prince’s Diwancha, especially Ila al-A'mal al-Saliha, and Arabic prose named were used. A total of 35 gazels, 4 of which are in Arabic, 13 in Persian and 18 in Turkish, are included in this work. Two of the poems written in Arabic belong to Ibn Farid. The other two poems belong to poets whose pseudonym cannot be determined. 3 of the Persian poems were written by Mawlana Jalal al-Din al-Rumi, 3 by Sheikh Muhammad of Khorasan al-Ma'roof bi al-Maghribi, 3 by Sheikh Hosseini, 2 by Farid al-Din Attar and 2 by Khodja Imad al-Din. 8 of the Turkish poems to Prince Korkud, 3 to Sheikh Abdulkarim, 2 to Sheikh Haqiqi Baba Yusuf, 2 to poets who do not have pseudonyms, 1 to Yunus Emre, 1 to Mawlana of Crimea, 1 belongs to Baba Soltan. In this study, information is given about Turkish poets and poets in Da'vat al-Nafs and short evaluations are made. Transcriptions of Turkish poems in this book, including Prince Korkud’s poems, were transcribed. It is expected that the article will contribute to the recognition of the poets who feed Prince Korkud’s poetry.

Keywords
Prince Korkud, Da'vat al-Nafs, Mawlana, Yunus Emre, Sheikh Abdulkarim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri