Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Eğitiminde Yükseköğretim Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kartepe Turizm MYO Örneği
(Evaluation of Higher Education Quality in Tourism Education: The Case of Kartepe Tourism Vocational School )

Yazar : Tülay Polat Üzümcü  & Ömür Alyakut  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 513-533


Özet
Bu çalışmada yükseköğretim kalitesini değerlendirmek amacıyla nicel ve nitel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. Öncelikle Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO öğrencilerine anket uygulanarak, verilerin analizinde t testi, Oneway ANOVA testi ve korelasyon analizi kullanılmış, ardından öğrencilerle derinlemesine görüşmeler yapılarak betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yükseköğretim kalitesi algılarının cinsiyete göre farklılaştığı ve kızların erkeklerden daha yüksek seviyede öğretim algılarının olduğu tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin aldıkları lise eğitimine göre öğretim algılarının farklılaştığı ve meslek lisesi mezunu öğrencilerin kalite algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretim kalitesi boyutları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nitel veri sonuçları değerlendirildiğinde; tesis ve donanım eksikliğinin öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği, akademik ve idari personele ulaşılabilirliğin sorunların çözümünde zaman kazandırarak eğitim verimliliğine olumlu katkı sağladığı, turizm bölümleri için yabancı dil derslerinin gerekli olduğu ve mesleki ders çeşitliliğinin artırılmasının kaliteyi arttıracağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm eğitimi, kalite, yükseköğretim, araştırma yöntemi, nicel ve nitel.

Abstract
In this research, quantitative and qualitative research techniques were used together to evaluate the quality of higher education. Firstly, a questionnaire was applied to students who were educated in the Kartepe Tourism Vocational School of Kocaeli University and T-test, Oneway ANOVA test and correlation analysis were used in the analysis of the data. And then interviews with students were conducted and descriptive analysis was applied to the data. As a consequence of the research, it was determined that students' perceptions of higher education quality differed according to gender and girls had a higher level of education perceptions than boys. Again, according to the high school education received by the students, the perceptions of the teaching differed and the perceptions of high school graduates were found to have higher quality perceptions. There was a significant and positive relationship between teaching quality dimensions. When the results of qualitative data are evaluated; it has been determined that the lack of facilities and equipment adversely affects the quality of teaching and that accessibility to academic and administrative staff contributes to the efficiency of education by providing time for solving problems, foreign language courses are essential for tourism departments and increasing the diversity of vocational courses will increase the quality of vocational education.

Keywords
Tourism education, quality, higher education, research technique, quantitative, qualitative.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri