Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanayi Üretim Endeksinin ve Petrol İthalatının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Avrupa Ülkelerine Yönelik Bir Analiz
(The Effects Of Industrial Production Index And Oil Import On Current Account Balance: An Analysis For European Countries )

Yazar : M. Büşra Engin Öztürk  & Cansu Şarkaya İçellioğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 01-21


Özet
Bu çalışmada bir ülkenin sanayi üretim endeksinin ve petrol ithalatının o ülkenin cari dengesi üzerindeki etkileri panel veri analizi ile araştırılmaktadır. Söz konusu değişkenler arası ilişkiler, 1995-2018 arasındaki 24 yıllık dönemde, Avrupa’nın başlıca ülkelerinden Al-manya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Finlandiya ve Yunanistan için incelenmiştir. Görünürde İlişkisiz Regresyon modelinden elde edilen sonuçlara göre, Almanya, Fransa, Finlandiya ve Polonya’da sanayi üretim endeksindeki artış cari dengenin GSYH’ya oranını pozi-tif yönde etkilerken, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’da sana-yi üretim endeksindeki artış cari dengenin GSYH’ya oranını negatif yönde etkilemektedir. Sanayi sektöründe yüksek gelişmişlik seviye-sine sahip olan Almanya, Fransa, Finlandiya ve Polonya üretimlerini uluslararası piyasalarda satarken, nispeten daha düşük gelişmişlik seviyesinde olan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’da sanayi üretimindeki artış petrol ve ara malı ithalatı ile mümkün olabilmektedir

Anahtar Kelimeler
Sanayi Üretim Endeksi, Petrol İthalatı, Cari Denge, Panel Veri

Abstract
In this study, the effects of the industrial production index and oil import on the current account balance are investigated with panel data analysis. The relations between these variables are examined for the European countries such as Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Finland and Greece during the 24 years between 1995-2018. According to the seemingly unrelated regression model results, an increase in the industrial production index in Germany, France, Fin-land and Poland affect the ratio of the current account to GDP positively, while the increase in the industrial production index in Spain, Italy, Portugal and Greece have a negative impact on the ratio of the current account to GDP. Germany, France, Finland and Poland, which have a high level of development in the industrial sector, sell their products in international markets. On the other hand, the increase in industrial production may occur with the import of oil and intermediate goods in Spain, Italy, Portugal and Greece, which have a relatively low level of industrial development

Keywords
Industrial Production İndex, Energy, Current Account Balance, Panel Data

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri