Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının ve Nüfusun İstihdam Üzerindeki Etkisi
(Effects Of R&D Investment And Population On Employment In Turkey )

Yazar : Merve Bayraktar  & Özgür Uysal  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 23-41


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin nüfus artışı hareketlerinin ve yapılan Ar-Ge yatırımlarının istihdam üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak-tır. Türkiye’deki Ar-Ge yatırımlarının ve nüfus artışının istihdam üze-rindeki etkileri, Eviews 8.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. 1998-2017 yılları arasındaki Türkiye’ye ait Ar-Ge yatırımları, nüfus ve istihdam verileri Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edil-miştir. Yapılan ekonometrik analizde ADF birim kök testi yapılarak değişkenlerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra EKK yöntemi yardımıyla bir model kurulmuştur. Modele göre nüfusta yaşanan %1’lik artış, istihdam üzerinde %2,77 oranında pozitif ve anlamlı bir artışa sebep olmaktadır. Fakat Ar-Ge harcamaları istihdamı anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Ardından, Granger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü tespit edilmiştir. Sonuçta nüfus ve Ar-Ge harcamalarının istihdamın nedeni olduğu ortaya çık-mıştır. Fakat istihdamdan nüfus ve Ar-Ge harcamalarına doğru bir nedensel ilişki bulunamamıştır. Ar-Ge yatırımları ve nüfusun artması durumunda, Türkiye’de istihdamın artacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
İstihdam, İşsizlik, Yenilik, Ar-Ge, Nüfus

Abstract
The aim of this study is to reveal the effects of population growth and the R&D investment on employment in Turkey. The impact of R&D investments and the population growth on employment in Turkey, were analyzed by Eviews 8.0 program. Annual R&D investments, population and employment data for Turkey, were obtained from the Turkey Statistical Institute for the years 1998-2017. According to the model which established with the help of OLS method, the 1% increa-se in population leads to a positive and significant increase in emp-loyment by 2.77%. However, R&D investments do not significantly affect employment. According to Granger causality test it is revealed that population and R&D investments are the reasons of employ-ment. However, no causal relationship has been found from emp-loyment to population and R&D investments. In case of increasing R&D investments and the population, employment is expected to increase in Turkey.

Keywords
R&D, Employment, Unemployment, Innovation, Population

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri