Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomik Küreselleşme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonu Üzerindeki Belirleyi-ciliği: Türkiye Örneği
(Determination of Economic Globalization and Foreign Direct Investments on CO2 Emissions: A Case of Turkish Economy )

Yazar : Murat Aykırı  & Ömer Uğur Bulut  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 69-90


Özet
Bu çalışmanın ana amacı küreselleşme çerçevesinde Türkiye ekono-misine giren doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonu ile etkile-şimini ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, eko-nomik küreselleşme, kişi başına gelir ve doğrudan yabancı yatırımla-rın CO2 emisyonu üzerindeki uzun dönemdeki belirleyiciliği FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri yardımıyla ampirik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ilgili değişkenler arasındaki uzun dönem etkile-şim Johansen Eşbütünleşme testiyle analiz edilmiştir. Kullanılan tüm yöntemlerden elde edilen ampirik sonuçlar; ekonomik küreselleşme, kişi başına gelir, doğrudan yabancı yatırımlar ve CO2 emisyonu ara-sında uzun dönemde etkileşim olduğuna ve Türkiye ekonomisi için ekonomik küreselleşme, kişi başına gelir ve paralelinde artan doğru-dan yabancı yatırımların kirliliği arttırdığına işaret etmektedir. CO2 emisyonu üzerindeki en fazla pozitif etkinin ise doğrudan yabancı yatırımlarda ortaya çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, CO2 Emisyonu, Eşbütün-leşme Testi

Abstract
The main objective of this study is to determine the interaction be-tween foreign direct investments and CO2 emissions within the framework of globalization in the Turkish economy. To this end, the long-term determination of economic globalization and foreign di-rect investment on CO2 emissions has been empirically analysed by using the methods of FMOLS, DOLS and CCR. In addition, the long-term interaction between related variables has been analyzed by Johansen Cointegration test. All of the test results have shown that income per capita, foreign direct investments and economic globali-zation affect CO2 emissions in the long run. Empirical findings indi-cate that economic globalization, income per capita and foreign direct investments parallel with the globalisation process, have an increas-ing effect on pollution for the Turkish economy. And furthermore, foreign direct investments have the most positive impact on CO2 emissions

Keywords
Globalisation, Foreign Direct Investments, CO2 Emissions, Cointeg-ration Tests

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri