Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mutlu Gezegen Endeksi: Dünyanın En Mutlu Ül-kelerinden Panel Veri Bulguları
(Happy Planet Index: Panel Data Evidence from the Happiest Parts of the World )

Yazar : Nüket Kırcı Çevik  & Buket Kırcı Altınkeski & Tuğba Kantarcı  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 181-201


Özet
Mutluluk kavramı bireylerin hayatlarında ulaşmayı hedeflediği nihai amaç olarak karşımıza çıkarken, iktisatçılar mutluluk ölçümlerini daha çok makroekonomik parametrelere dayalı olarak gerçekleştir-mişlerdir. Son yıllarda ise; ülkelerin ekonomik performansları kadar sosyal, politik ve kültürel göstergelerinin de bireylerin mutluluğu üzerinde de etkili olduğu anlaşılmıştır. Yeni nesil mutluluk endeksle-ri; yaşam beklentisi, ekolojik ayak izi, gelir dağılımı, sürdürülebilir çevre gibi faktörlere odaklanarak Costa Rica, Mexico, Vanuatu gibi ülkeleri mutluluk sıralamasında en üst sıraya yerleştirmiştir. Bu ça-lışmanın amacı, dünyanın en mutlu ülkelerini temel alarak mutluluk ile makroekonomik, sosyal ve politik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada görece yeni bir mutluluk göstergesi olarak New Economics Foundation tarafından hesaplanan Happy Planet Index (HPI) dikkate alınmıştır. Analiz aşamasında, 2006-2016 periyo-dunda dünyanın en mutlu onaltı ülkesini kapsayan veri setine panel veri analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgu-lar, geleneksel makroekonomik göstergeler ile HPI arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sosyal ve politik göstergeler ile HPI arasında da pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mutluluk, Mutlu Gezegen Endeksi, Panel Regresyon Analizi

Abstract
While the concept of happiness is the ultimate goal that individuals aim to achieve in their lives, economists performed happiness meas-urements based on macroeconomic parameters. In recent years, it has been understood that the social, political and cultural indicators of countries have an impact on the happiness of individuals as well as their economic performance. New generation happiness indexes focusing on factors such as life expectancy, ecological footprint, in-come distribution, sustainable environment, it has placed countries such as Costa Rica, Mexico and Vanuatu at the top of the list of happi-ness. The aim of this study is to examine the relationships between happiness and macroeconomic, social and political indicators based on the happiest countries in the world. In this study, the Happy Plan-et Index (HPI) calculated by the New Economics Foundation was considered as a relatively new indicator of happiness. During the analysis phase, panel data analysis techniques were applied to the data set covering the twenty happiest countries in the world in 2006-2016 period. This study finds that conventional macroeconomic indi-cators are statistically significant in explaining HPI, though the rela-tionship is negative. Causal relationships between social and political indicators and HPI were also determined.

Keywords
Happiness, Happy Planet Index, Panel Regression Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri