Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeğinin Rekreatif Spor Türüne Göre İncelenmesi: Antalya Örneği
(Examining Recreational Exercise Motivation Measure with Respect to Recreational Sports Type: The Case of Antalya )

Yazar : Faik Ardahan    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 95-108


Özet
Bu çalışmanın amacı, rekreatif spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklere katılım nedenlerinin; bireylerin katıldıkları rekreatif spor türü açısından nasıl değiştiğini Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeğini (REMM) kullanarak sorgulamaktır. Araştırmanın evreni Antalya şehir merkezinde yaşayan bireylerden oluşmaktadır. Örnekleme katılımcılar evren içinden tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak alınmıştır ve örneklem grubunu, 441 erkek, 341 bayan, toplam 782 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanında ve normal dağılım koşulları yerine gelmediği için parametrik-olmayan testlerden Kruskal Wallis test kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma, rekreatif spor katılımcılarının spor tipleri ve gruba katılanlarla karşılaştırıldığında, REMM puanları istatistiksel olarak tüm REMM alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa sahip olduğunu gösterir.

Anahtar Kelimeler
Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeği, rekreatif spor etkinlikleri, rekresayon, örneklem gurubu, parametrik-olmayan testler.

Abstract
The purpose of the present study is to examine Recreational Exercise Motivation Measure (REMM) with respect to recreational sports type in Antalya example. Sampling group is formed by stratified sampling and involves 441 males, 341 female, totally 782 participants. In or-der to analyze the data, the descriptive statistics methods, and nonparametric tests as Kruskal Wallis test was used to explain relation between dependent and independent variables. Results have been assessed according to significant level 0.05. As a result, this study presents that recreative sports participant’s REMM scores have statistically meaningful difference in all sub dimensions of REMM when compared by sports types and by joining group.

Keywords
Recreational Exercise Motivation Measure, recreational sports type, recreation, sampling group, non-

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri