Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Haktan Sevinç

Editör Yardımcısı
Halit Baş & Demet Eroğlu Sevinç

Iğdır  2017/3

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNilüfer Okur AKÇAY Medera HALMATOV, Samet EKİN  
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ss, 1-18
Examination Of Preschool Teacher Candidates' Attitudes Towards The Tree And The Environment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÇİFTÇİ  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 19-43
A Research on Turkısh Language and Lıterature Teachers Questıonnaıre Questıons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DERİNGÖL  
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartlarının Belirlenmesi Ss, 44-65
Determining Critical Thinking Standards of Teacher Candidates

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü ADA Mehmet Ali YARIM  
İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Erzurum İli Örneği Ss, 66-98
The Perceptions of the Teachers Who Work in Primary Schools about Organizational Cynism: Erzurum Province Sample

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin KILIÇ  
Ortaokul Öğrencilerinin Dil Becerilerine İlişkin Türkçe Öğretmenleri ile Müfettişlerin Görüşleri Ss, 99-124
The Opinions of Turkish Teachers and Inspectors Regarding the Language Skills of Secondary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DİNÇ  
Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği) Ss, 125-150
Assessment of Professional Competence Airports by Classifıcation of Football Referees (10. Zone Sample)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BAŞ  
Okul Dışı Tarih Öğretimi Bağlamında “İpek Yolu’nda Türk Kervansarayları Eğitim, Bilim, Kültür Gezisi”nin Değerlendirilmesi Ss, 151-162
Evaluation Of “Turkish Caravansary On The Silk Road Education, Science, Culture Excursion" In The Context Of Outdoor History Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Kocaoğlu  
1952 Mısır Devriminin Türk Basınına Yansıması (Cumhuriyet Gazetesi Örneği Temmuz - Ekim 1952) Ss, 163-170
The Egyptian Revolution of 1952 in the Turkish Press Reflection (Cumhuriyet Newspaper Example July - October 1952)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Kızılkaya Tolga AKAY  
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs’ta Çekirge İstilasına Karşı Alınan Tedbirler Ss, 171-193
Measures Taken Against the Grasshopper Invasion in Cyprus in the Second Half of the 19th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şahin  
Mâzenderân’da Yerli Bir Aile: Celâvîler Ss, 194-230
A Native Family in Mazandaran: Chelavis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Arı  
Palto'lu Hikâyeler: "Palto" Nesnesi Merkezinde Hikayelerin İncelenmesi Ss, 231-252
Coated Stories: Investigation Of Stories In "Palto" Object Center

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Karakuş ÖZTÜRK  
Çocukluğun Tarihsel Gelişimi Üzerine Düşünceler Ss, 253-276
Thoughts on The Historical Development of Childhood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
Türk Romanında Ermeni Milliyetçiliğinin Uyanışında Amerikan Kolejlerinin Etkisi Ss, 277-295
The Impact of American Colleges on the Armenian Nationalism in Turkish Novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma SANCAR  
Kadınlarda İnternet Bağımlılığı ile İlgili Bir Araştırma: İstanbul Örneği Ss, 296-320
A Study on Women’s Internet Addiction: Istanbul Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem İnce YENİLMEZ  
Türkiye’de Kadın İşgücüne olan Talep: GMM Örneği Ss, 321-354
Female Labor Force Participation in Turkey: GMM Evidence

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güven GÜNEY  
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Ss, 355-372
Relationship Between Economic Growth and Financial Development: A Panel Data Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim AYDIN  
Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmadaki Rolü: Seçilmiş AB Ülkeleri Üze-rine Panel Veri Analizi (2001-2015) Ss, 373-392
The Role of Entrepreneurship in Economic Growth and Development: Panel Data Analysis on Selected EU Countries (2001-2015)

Özet | Abstract | Tam Metin |

ABDULSEMET KILINÇ  
Yönetsel Performans Üzerinde Yönetim Muhasebe Sistemlerinin Rolü Ss, 393-419
The Role of Management Accounting Systems on Managerial Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut AYKUTALP  
Yurttaşlığın Değişen Yüzü: Ulus-Devletten Küreselleşmeye Yurttaşlığın Dönüşümü Ss, 420-443
The Changing Face of Citizenship: The Transformation of Citizenship from the Nation-State to Globalization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Yılmaz GENÇ Hamza KADAH  
Yeni Keynesyen Piyasa Etkinliği ve Joseph Eugene Stiglitz Ss, 444-471
New Keynesian Market Efficiency and Joseph Eugene Stiglitz

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer GEDİKLİ  
Monetary Transmission Mechanism: An Overview Explanation Ss, 472-517
Para Aktarım Mekanizması Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU  
Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Banka Kredi Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz Ss, 518-544
An Analysis of the Effectiveness of the Bank Credit Channel in Turkey During Inflation Targeting Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ŞANTAŞ  
Yoksulluğun Sağlık Statüsü ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Ss, 545-591
Assessment of the Relationship Between Poverty Health Status and Health Services Utilization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap BAYDAŞ Ahmet TAN  
Seçmen Özelliklerinin Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkileri Ss, 592-622
Effects On Voting Behavior Of Elective Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Mehter AYKIN Nezla ÖZTÜRK  
Türkiye İşgücü Piyasasında Serbestleşme ve Ya-bancı İstihdamı: Taahhütlerde İlerleme Ss, 623-655
Liberalisation of Labour Market in Turkey and Employment of Foreigners: Progress in Com-mitments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri