Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Haktan Sevinç

Editör Yardımcısı
Nesrin Güllüdağ, Demet Eroğlu Sevinç

IĞDIR  2018/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan Aydoğan Azamat Akbarov  
Bazi Sosyo Demografik Faktörlerin Ve Kişinin Sahip Olduğunu Düşündüğü İngilizce Bilgi Ve Yetisinin Sosyal Benlik Saygisi İle Olan İlişkisi Ss, 01-21
The Relationship of Some Sociodemographics and Self-Reported English Knowledge/Skills with Social Self-Esteem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Harman Renan Şeker  
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Olmaya Yönelik Düşünceleri Ss, 22-35
Middle School Students' Opinions Towards Being A Scientist

Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Nuri Demirel  
ÖĞRENCİLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİ ALGILAMALARINA DÖNÜK İFADELER İLE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA BAKIŞLARINA DÖNÜK İFADELER HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARI Ss, 36-62
PERSPECTIVE OF THE TEACHER CANDIDATES ABOUT STUDENTS 'FRAMEWORKS TO SCHOOL FAMILY COOPERATION DETERMINATION AND TEACHING IMPLEMENTATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Maden Murat Kaya  
Bir İletişim Biçimi ve Öğretim Şekli Olarak Tartışmaya Dair Öğretmen Görüşleri Ss, 63-89
Teachers’ Opinions about Discussion as a Teaching Method and Communication Form

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezen Camcı Erdoğan -  
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Algıları ile Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ss, 90-117
The Relationship Between Problem Solving Perceptions and Cognitive Flexibility Skills of Pre-Service Teachers of Gifted Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat KELEŞ  
SÂCOĞULLARINDAN SONRA AZERBAYCAN VE ARRÂN’DA YENİ BİR SİYASÎ AKTÖR: DEYSEM B. İBRAHİM EL-KÜRDÎ Ss, 118-145
A NEW POLITICAL ACTOR IN AZERBAIJAN AND ARRAN AF-TER THE SAJİDS: DAYSAM B. IBRAHIM AL-KURDI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Demirbağ  
FUZÛLÎ’NİN BİR MURABBÂSI ÜZERİNDE ŞERH ÇALIŞMASI Ss, 146-166
A SHERH STUDY A FUZULİ’S MURABBA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Tokuş  
FETHİNDEN SELÇUKLULARA KADAR NUSAYBİN Ss, 167-201
NUSAYBIN, FROM CONQUEST TO SELJUKS PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi Tekin  
OSMANLI DÖNEMİNDE ZAHO’NUN SİYASÎ ve SOSYAL YAPISI Ss, 202-234
ZAHO’S POLİTICAL AND SOCIAL STRUCTURE IN OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine Abid  
AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL VE MORFOLOJİK İNCELENMESİ Ss, 235-248
SEMANTIC AND MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF WILD PLANT NAMES USED IN AZERBAIJAN DIALECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

YALÇIN KAYALI  
Hint Gandhara ve Mathura Sanat Eserlerinde Buddhist İkonografinin Yeri Ss, 249-285
The Place of the Buddhist Ikonography in The Art Works of Indian Gandhara and Mathura

Özet | Abstract | Tam Metin |

EZGİ KIRICI Aydın İNAK - Aziz Gökhan ÖZKOÇ - Ezgi KIRICI  
OTEL İŞLETMELERİNDE ETİK LİDERLİK DAVRANIŞININ ÖRGÜTSEL ADALET ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 286-309
THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIOR ON ORGANIZATIONAL JUSTICE IN HOTEL BUSINESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

NİLGÜN DEMİREL Doç.Dr. Duygu EREN  
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma Ss, 310-334
The Effect Of Emotional Labor Factor On Service Quality: An Investigation On Four-Five Star Hotels In Nevşehir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Şahin  
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Gelişme, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi Ss, 335-356
Analysis of Relationship Between Financial Development, Energy Consumption and Economic Growth in Emerging Market Economies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇÖPOĞLU  
TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ Ss, 357-398
CHILD LABOR IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elem Eyrice Tepeciklioğlu Prof. Dr. Nazif Mandacı  
Nijerya Federalizmi Nereye Gidiyor? Çatışma Yönetimi Aracı Olarak Federal Düzenlemeler Ss, 399-418
Whither Nigerian Federalism? Federal Arrangements as Conflict Management Devices

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Yılmaz GENÇ hamza kadah  
OYUN TEORİSİ VE NASH’İN DENGE STRATEJİSİ Ss, 419-440
THE GAME THEORY AND NASH’S EQUILIBRIUM STRATEGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dicle Ozdemir  
Contraction of Circulating Debt: A Comparison of the Marx and Minsky’s Crisis Theories Ss, 441-455
Döngüsel Borcun Daralması: Marx ve Minsky Kriz Teorilerinin Bir Karşılaştırması

Özet | Abstract | Tam Metin |

BERNA AK BİNGÜL -.-  
BANKACILIK SİSTEMİNDE RİSK VE SERMAYE YETERLİLİĞİ Ss, 456-477
RISK AND CAPITAL ADEQUACY IN BANKING SYSTEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci Efe  
Örgütsel Öğrenme Yeteneklerinin Firma Performansına Etkileri Ss, 478-497
Impacts of Organizational Learning Skills on Company Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci Efe  
Girişimsel Yönelimin Firma Performansına Etkileri Ss, 498-516
Impact of Entrepreneurial Orientation on Company Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri