Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2018/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Gözlü  
Antik Yunan Pantheonunda Cinsel Zorbalığın Antropomorfizmi Ss, 01-21
Anthropomorphism of Sexual Violence in Ancient Greek Pantheon

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirpenç Akşit  
Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet Ss, 23-40
Justice as a Virtue in Alfarabi's Thought

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar Gölbaşı  
Osmanlı Devleti’nde Spor Tekkeleri Ss, 41-53
The Sport Lodges in Ottoman Empire

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul Güreşci  
Erzurum'dan Kırşehir'e Olan Göçlerin Kırşehir'in Sosyal ve Ekonomik Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 55-70
A Research on the Effects of Kırşehir on the Social and Economic Life of Migrations from Erzurum to Kırşehir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Keklik  
İstiâre Penceresinden Nedim’in Gazelleri Ss, 71-100
Nedim’s Ghazels from Metaphor Window

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi Sevinçli & Hami Akman  
Letâyifnâme'de Fiil Yapım Ekleri Ss, 101-128
Verb Derivational Morpheme in Latayifnama

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Sakallı  
Yaşar Nabi Nayır’dan Cumhuriyet Rejimini Köylülere Anlatan Bir Oyun: ‘Köyün Namusu’ Ss, 129-147
A Game Telling Regime of Republic to Villagers by Yaşar Nabi Nayır: ‘Köyün Namusu’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz Gahramanlı  
Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın Haydar Baba’ya Selam Manzumesinde Yurt ve Tabiat Sevgisi Ss, 149-169
Love for Homeland and Nature in the Poem by Mohammad Hossein Shahriar for Sending His Regards to the Father Haydar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Kürüm  
Prof. Dr. Cevat Heyet’in 'Varlık'ını Adadığı Azerbaycan ve Türk Milliyetçiliği Ss, 171-187
Azerbaijani and Turkish Nationalism That Prof. Cevat Heyet Dedicated His 'Varlık'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu  
20. Yüzyılın İlk Yarısında Kazakistan’da Yaşanan Açlık Felaketleri Ss, 189-207
The Famine Disasters in Kazakhstan in the First Half of the 20th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Başaran  
Rize’de Kurulan Belediye Teşkilatlarının Tarihçesine Genel Bir Bakış Ss, 209-231
A General Outlook on the History of Municipal Organizations Established in Rize

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur Timor & Gadir Bayramlı & Kaan Kapan  
Geçmişten Günümüze Kazakistan’da Tarım Faaliyetleri Ss, 233-255


Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Ünal  
Development Perspectives of Turkish-Speaking Contries Cooperation Council According to Human Development Indices Ss, 257-282
İnsani Kalkınma Endekslerine Göre Türk Keneşi Ülkelerinin Gelişim Perspektifi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Künü  
Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki Ss, 283-298
The Relationship between Corruption and Income Distribution in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Şahin  
Gelişmiş Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi Ss, 299-322
The Relation between Financial Development and Income Inequality in Developed Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Bozma & Rahman Aydın & Menşure Kolçak  
BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Ss, 323-338
The Relation between Economic Growth and Energy Consumption in BRICS and MINT Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan Şahin & İstemi Çömlekçi  
Faiz Oranı Volatilitesi ile Finansal Nitelikteki Endeksler Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi Ss, 339-362
The Relation between Interest Rate Volatility and Financial Quality Indexes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Hancıoğlu & Işıl Özden Çıtır  
Geleceğin Potansiyel Yönetici Adayları Olan İşletme Lisans Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma Ss, 363-388
An Empirical Study on the Awareness of Corporate Social Responsibility of Future Potential Managers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Sürme & Atınç Olcay & Güray Karaçil  
Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili Ss, 389-408
Bibliyometric Profile of Halal Tourism Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Güneş & Gürkan Alagöz  
Yerel Halkın Turizm Algısı: Erzincan’da Bir Araştırma Ss, 409-442
Local People’s Perceptıon of Tourism: A Research in Erzincan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Büyükkuru & Zeynep Çokal  
Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Meslek Seçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 443-474
A Research on the Relation between Emotional Intelligence and Career Choice of the Students Training Professional Tour Guide

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Gedik & Melike Cömert  
Ortaöğretim Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma Düzeyleri Ss, 475-497
The Alienation Levels to School in Secondary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda Gül & Esra Özay Köse  
Türkiye’de Biyoloji Alanındaki Kavram Yanılgıları ile İlgili Yapılan Makalelerin İçerik Analizi Ss, 499-521
A Content Analysis of Misconception Articles towards Biology Subjects in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece Merve Yanardağ  
Çok-Uluslu Şirketlerin Yükselişi: Tehlikeli Ortaklık Ss, 523-529
The Rise of Multi-National Companies: Dangerous Partnership

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Kayalı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Leela D’Souza, Cultural History of India Ss, 531-535
Book Review: Cultural History of India by Leela D’Souza

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri