Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2018/3

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFeyruze Cılız  
Arnold Toynbee’nin Batı Uygarlığı Tahlili Ss, 01-14
Arnold Toynbee’s Analysis of Western Civilization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ocak  
İslam Hukuk Felsefesinde İşlevselliği Bakımından Örf ve İstihsan Ss, 15-45
The Functıonalıty of 'Urf' and 'Istıhsan' in Islamic Philosophy of Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirpenç Akşit  
İbn Rüşd'de Siyaset ve Ahlak İlişkisi Ss, 47-66
The Relation of Politics and Morals in Averroes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Celal  
Özbekistan'da İslam Felsefesi Çalışmaları Ss, 67-82
Islamic Philosophical Studies in Uzbekistan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Akkır  
Türkiye’de Din-Siyaset İlişkisi: Halkların Demokratik Partisi (HDP) Örneği Ss, 83-112
Relationship between Religion and Politics in Turkey: The Case of The Peoples’ Democratic Party (HDP)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Kur'ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi Ss, 113-136
The Importance of Knowing Jahiliyyah’s Belief in Books in Understanding the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Çınar  
Yahudi Geleneğinde On İki Ata: İsrail'in Oğulları Ss, 137-172
The Twelve Patriarchs in Jewish Tradition: Israel’s Sons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Kayalı  
Mircea Eliade'nin 'Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi' Adlı Üçlemesinden: 'Gotama Budha'dan Hiristiyanliğin Doğuşuna’da Hint Kültürünün Yeri Ss, 173-188
The Place of Indian Culture in 'A History of Religious Ideas': From 'Gotama Budha to the Triumph of Christianity' by Mircea Eliade

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim Oflaz  
Recî’ Olayı’nda Esir Düşenlerin İslâm Tarihindeki Örneklikleri Ss, 189-207
The Examples of the Prisoners of Raji Event in the History of Islam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alan  
Yeni Bir Belgeye Göre Bursa Müderrislerinin Gelirleri Ss, 209-226
Incomes of Mudarrises in Bursa according to a New Document

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Özgül  
II. Selim Döneminde Van Vilayetinde Çıkarılan Madenlerin İşletilmeleri ve Harp Sanayiine Katkıları Ss, 227-252
The Process of Mine Extracted in Van Province and Its Contribution to the War Industry During the Reign of the Selim II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Varnacı Uzun  
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi: 2008-2017 Ss, 253-281
Assessment of graduate theses in the field of human geography: 2008-2017

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Yıldırım & Ayşe Serpil Odabaşı  
Burdur İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Cilt Örnekleri Ss, 283-303
Cover Samples of Turkey Seljuks and Principalities Period in the Burdur Provincial Public Library

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Torusdağ  
Des Mots Visibles aux Messages Invisibles 'Amour' par Maupassant Ss, 305-320
Görünen Sözcüklerden Görünmeyen Mesajlara Maupassant’ın 'Amour' Öyküsü

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Çam Türkan & Abdulkerim Dinç  
Sara Gürbüz Özeren’in Eserlerinde Aktarılan Değerler Ss, 321-339
Values Transferred to Sara Gürbüz Özeren's Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Korucuk  
Soğuk Zincir Taşımacılığı Yapan İşletmelerde 3PL Firma Seçimi: İstanbul Örneği Ss, 341-366
3PL Company Selection in Operating Cold Chain Transportation: The Case of İstanbul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Aydemir  
Örgütsel Özdeşleşmenin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Bir Araştırma Ss, 367-390
The Impact of Organizational Identification on Work-Life Balance: A Research for Senior Managers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Şahinkaya & Meryem Aybas  
İşkoliklik Örgütsel Sağlığın İş Performansıyla İlişkilerinin İncelenmesi ve Telekomünikasyon Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Ss, 391-412
The Relations between Job Performance, Wor-kaholism and Organizational Health: A Research on Telecommunication Sector Employees

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yemez & Şükran Karaca & Meftune Özbakır Umut  
Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ss, 413-436
Investigation of the Effect of Special Day Discounts on Buyers' Purchasing Behaviors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Ilgaz Yıldırım & Dilek Şahin  
Geçiş Ekonomilerinde Turizme ve Enerjiye Dayalı Büyüme Hipotezinin Analizi: Panel Nedensellik Testi Ss, 437-457
An Analysis of Hypothesis Growth Based on Tourism and Energy in Transition Economies: Panel Causality Test

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Bayat & Gökalp Nuri Selçuk  
Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği Ss, 459-482
The Relation between Demographical Characteristics and Burnout of Hotel Employees: The Case of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan Provinces

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye Akın  
Gastronomi Turizminde Staj Eğitiminin Önemi: Gaziantep Üniversitesi Örneği Ss, 483-518
The Importance of Internship Training in Gastronomy Tourism: The Case of Gaziantep University

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Çelik & Murat Çoban  
Öğretim Materyallerinin Hazırlanmasında Meslek Yüksekokullarının Rolü Ss, 519-536
The Role of Vocational School of Higher Education on the Preparation of Teaching Materials

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem Dilbaz Sayın & Hasan Arslan  
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Performans Öz Değerlendirme Sonuçlarının Okul Kademesi ve Mezuniyet Değişkeni Açısından İncelenmesi Ss, 537-564
The Investigation of Teacher and School Administrators' Performance Self-Evaluation Results in Terms of Grades of School and Graduation Factors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi Gökyer & Gülden Yılmaz  
İlkokul Yöneticilerinin Dağıtılmış Liderlik Düzeyleri Ss, 565-583
Distributed Leadership Levels of Primary School Administrators

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Burak Kahyaoğlu & Süleyman Karataş  
Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi Ss, 585-626
Current Situation Analysis of Ministry of National Education on the Incentive Assistance to Private Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Coşkun & Fatma Nur Narinç  
2017 Türkçe Öğretim Programı Esas Alınarak Hazırlanan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma ve Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi Ss, 627-645
Examination of Writing and Speaking Activities in the 5th Grade Turkish Lesson Book Prepared Based on the 2017 Turkish Curriculum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri