Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2019/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat Kelikli  
Aristoteles’te Yanlış Öncüllerle Kıyas Geçerliliğinin Denetlemesi Ss, 01-19
Aristotle’s Testing Syllogism Validity from False Premises

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Yeşilçayır  
Felsefi Bağlamda İnsan Hakları Eğitimini Yeniden Düşünmek Ss, 21-44
Rethinking Human Rights Education in a Philosophical Context

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Ülper Oktar  
Çocuklarla Felsefe Üzerine Bir İnceleme Ss, 45-66
An Analysis on Philosophy with Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Kıran & Deniz Yetkin Aker  
İç Göç Araştırmalarında Kültürleşme Boyutu Ss, 67-82
The Acculturation Phenomenon in Emigration Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul Güreşci  
Kırsal Göçün Sosyal İçerikli Nedenleri: Erzurum İli İspir İlçesi Kırık Bucağı Örneği Ss, 83-101
A Survey on the Social Causes of Rural Migra-tion and Its Effects on Agriculture: A Case of Kirik District, Ispir County of Erzurum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Yurt  
Bilimsel Tefsirin Mahiyeti Üzerine Ss, 103-142
On the Nature of Scientific Tafsir

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Topçu  
Demokrat Parti’li Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Faaliyetleri (1950-1960) Ss, 143-162
Female Parliamentarians of Democrat Party and Their Activities in the Parliamentary (1950-1960)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Menekşe  
Köylü Gazetesi’nin Girit Adası’nda Yaşanan Siyasi ve Sosyal Olaylara Bakışı (1909) Ss, 163-193
Overview of Köylü Newspaper to Political and Social Events in Crete Island (1909)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer Deniz  
Çiçero Olayı ile İlgili Üç Alman Belgesi Ss, 195-208
Three German Documents Related to the Cicero Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment Topuz  
Bilgi ve İktidar Arasındaki Ne İlk Ne de Son Randevu: Nizam-ı Cedidin Meşruiyeti Bağlamında Meşihat Makamı Ss, 209-230
Neither the First nor the Last Appointment of the Relationship between Knowledge and Pow-er: Office of the Shaykh al-Islam in the Context of the Legitimacy of the New Order

Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Uğur  
Op-Art (Optik Sanat) Akımının Görsel Algı ve Grafik Tasarım Kavramları Açısından Tanımlanması Ss, 231-258
Defining Op-Art (Optic Art) from Visual Perception and Graphic Design Concepts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cavit Polat  
Maraş El Sanatlarının Gerilemesine ve Yok Olmasına Etki Eden Faktörler: 19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılın İlk Çeyreği Ss, 259-272
Factors Affecting the Decline and Extinction of Maraş Handcrafts: 19th Century with the First Guarter of the 20th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alptürk Akçöltekin  
Jigsaw Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Davranışları Üzerindeki Etkisi Ss, 273-320
The Effects of Jigsaw Technique on the Environmental Behaviors of 9th Grade Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertaç Kahya & Süleyman Karataş & Tuba Bilgin  
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-147) Üzerinden Yapılan Başvuruların Bildirim Durumları Açısından Değerlendirilmesi Ss, 321-346
Evaluation of the Applications Made by the Ministry of National Education Communication Center (MEBIM-147) in terms of Notifications Situations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Karaman  
Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Öğelerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ss, 347-367
Evaluation of the Elements in the Life Science Curriculum as per Teachers' Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Yıldız & Mehmet Dadı  
Buldurma (Sokrates) Yönteminin Kullanılarak ‘Avagadro Sayısı’nın Öğretilmesi Ss, 369-402
Teaching of the 'Avagadro Number' by Using the Method of Socrates Finding

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda Koç Akran & Süleyman Keskin & Sümeyye Yücel  
Öğretim Üyelerinin Kullandığı Beden Dilinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkıları Ss, 403-424
Contributions of Instructors’ Body Language to the Teaching-Learning Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Özcan & Selçuk Arık  
Çevre Kirliliğine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Ss, 425-456
Development of the Attitude Scale towards Environmental Pollution: Validity and Reliability Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Mamur Işıkçı  
Çocuk Haklarının Geliştirilmesinde Çocuk Katılım Mekanizmalarının Etkinliği Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Çalışmaları Ss, 457-481
A Case Study on the Effectiveness of Child Participation Mechanisms in the Development of Children's Rights: Ankara Metropolitan Municipality Child Council Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Seçim  
Konya İl Merkezinde Aşçılık Eğitimi Alan Kursiyerlerin Mezuniyet Durumlarına Göre Gıda Hazırlama ve Hijyen Bilgi Düzeyleri Ss, 483-508
Food Preparation and Hygiene Knowledge Levels by Cooperatives of Cookery Training in Konya Province Center by Graduation States

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Ardıç Yetiş  
Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Personelin Bakış Açısı Ss, 509-532
The Perspectives of Employees in Green Marketing Applications in Hotel Businesses

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çınar & Fatma Zehra Özyılmaz  
İş Tatmini İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Bayburt Üniversitesinde Bir Uygulama Ss, 533-556
Relationship between Job Satisfaction and Life Satisfaction: An Application for Bayburt University

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Demir  
İlk Yerli İktisatçı Mehmet Şerif Efendi’nin İktisadi Görüşleri Ss, 557-580
Economic Views of Mehmet Şerif Efendi, the First Domestic Economist

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Durgun Kaygısız & Hüseyin İşcan  
Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması Ss, 581-604
Exchange Rate, Inflation and Interest Rate Relationship in Turkey: 2009-2017 Application

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Kesebir & Bülent Günceler  
Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği Ss, 605-625
The Sparkling Future of Crypto Currencies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Kahraman & Gizem Şişmanoğlu  
Atatürk Dönemi İktisadi Devletçi Sanayileşme Politikaları Ss, 627-656
Economic Statism and Industrialization Policies in Ataturk Era

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener Altun & Şakir İşleyen  
Türkiye’de İktisadi Büyüme ile Sanayi Sektöründe İstihdam Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Ekonometrik Analizi: 1991-2017 Ss, 657-676
The Econometric Analysis with ARDL Border Test Approach of Relationship between the Employment in Industrial Sector and Economic Growth in Turkey: 1991-2017

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Çalışkan & Salih Öztürk  
Kentleşme Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Ss, 677-694
The Impact of Urbanization Development on Economic Growth: The Case of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Şahin & Savaş Durmuş  
Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi Ss, 695-716
Analysis of Effectiveness on Foreign Trade and Economic Growth on Environmental Quality in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Feyza Gündüz & Selim Gündüz & Hasan Bilgehan Yavuz  
Türkiye’nin Sağlık Turizmi Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çekim Modeli Yaklaşımı Ss, 717-739
Analysis of the Factors Affecting the Demand for Turkey's Health Tourism: A Gravity Model Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ömer Başkan, 'Anlamı Etkileyen Kırâat Farklılıklarının Tevcihi' Ss, 741-745
Book Review: 'Anlamı Etkileyen Kırâat Farklılıklarının Tevcihi' by Ömer Başkan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri