Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2019/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Özkan  
Sokrates ve Platon Felsefesinde İnsan Sorunu Ss, 01-20
Human Problem in the Philosophy of Socrates and Plato

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Sünter  
Hint Düşüncesi ve İslam Düşüncesine Etkisi Üzerine Ss, 21-40
Indian Thought and Its Effect to Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Başaran  
Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin (Hıristiyan ve Yahudi) Statülerinin Din Özgürlüğü Açısından Değerlendirmesi Ss, 41-56
An Evaluation of the Status of Non-Muslims (Christians and Jews) in the Ottoman State in terms of Religious Freedom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maşallah Kızıltaş  
Rıza Tezkiresi’nde Edebi Eleştiri Terimleri Ss, 57-75
The Terms of Literary Criticism in Rıza Tezkirah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Dağlar  
Sam Mirza’nın Tuhfe-i Sami Adlı Tezkiresinde Geçen Şair Seyyidler ve Şii Âlimler Ss, 77-90
Sayyid Poets and Shiite Scholars in Sam Mirza’s Tezkirah Entitled Tuhfa-i Sami

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret Yılmaz  
Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi Ss, 91-114
A Reading Experiment of Hilmi Yavuz's Doğu Şiirleri by Riffaterre's Semiotics Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Aydın & Özge İşci  
Esendal’ın Arabacı Ali Öyküsü ile Çamlıbel’in Han Duvarları Şiirinin Metinlerarasılık Yönünden Karşılaştırılması Ss, 115-137
Comparison of the Story Arabacı Ali by Esendal and the Poetry Han Duvarları by Çamlıbel in Terms of Intertextuality

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel Aslantürk  
Hitit Mektupları ve Mektuplarda Kullanılan Bir Hitap Şekli: “Abu/ı dùg.ga-?a” Ss, 139-155
Hittite Letters and a Form of Address Used in Letters: “Abu/ı dùg.ga-?a”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazal Ceylan Öztürker  
Anadolu’da Bizans Feodalizasyonunun Somut Bir İfadesi: Marmaris Selimiye Kalesi Ss, 157-175
A Concrete Expression of the Byzantine Feodalization in Anatolia: Marmaris Selimiye Castle

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Çalış  
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında Bulunan Babacan bin Toman İmzalı Bir Mezar Taşı Ss, 177-192
A Tombstone Signed by Babacan bin Toman at Ahlat Seljuk Square Cemetery

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Yerlikaya  
Critical Discourse Analysis and Social Media: New Apporoaches in Critical Discourse Analysis Studies Ss, 193-209
Eleştirel Söylem Analizi ve Sosyal Medya: Eleştirel Söylem Analizi Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Edi & Zarifa Nezirli  
Rus Tarihçilerin Eserlerinde Osmanlı Son Dönemi Siyasi Antlaşmalar (1878- 1914) Ss, 211-235
Political Treaties of the Ottoman Final Stage in the Works of Russian Historians (1878-1914)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Bozkurt  
II. Abdülhamid’in Valilerinden İşkodralı Tahir Paşa’nın (1848-1913) Hayatı ve Devlet Adamlığı Ss, 237-254
Life and Statesmanship of İşkodralı Tahir Paşa from the Governors of Abdülhamid II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Özenoğlu & Duriye Esra Angın  
Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanına İlişkin Algıları Ss, 255-276
Perceptions of Prospective Teachers toward Scientists

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Doğutaş  
An Examination of Correlation between Cultural Intelligence Level and Aggression Ss, 277-296
Kültürel Zeka Seviyesi ve Saldırganlık Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap Arslan & Ali Göçer  
Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ss, 297-326
Evaluation of Grammar Teaching Status Performed in Secondary School According to Teachers' Opinions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Öztürk Samur & Yasemin Çiftçi  
Ailelerin Nitelikli Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yetkinlikleri Ss, 327-354
Proficiency of The Parents to Choose Child Literature Products

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Babayiğit  
Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma Durumlarının İncelenmesi Ss, 355-376
Examination of the Correct Use of Punctuation Marks for Fifth Grade Students in Secondary Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Serinlikli  
Örgütsel Bağlılığının Çalışanların İşte Kalma Niyetine Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü Ss, 377-399
The Effect of Organizational Commitment on Employees Intention to Stay: The Mediator Role of Job Satisfaction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kıymet Yavuzaslan & Semanur Soyyiğit  
Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkilerin Kompleks Ağ Yaklaşımı ile Sektör Bazlı Analizi Ss, 401-433
Sectoral Basis Analysis of Trade Relationship between Turkey and Russia by Network Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İlhan  
Türkiye’deki İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerinin Çeşitlenme Düzeyleri ve Borsaya Kote Olmaları Bakımından Karşılaştırılması: Eski ve Yeni Dönem İşletme Grupları Ss, 435-459
Comparison of the Diversification Strategies of Business Groups in Turkey in terms of Levels of Diversification and Listing on the Stock Exchange: Old and New Period Business Groups

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Yıldız & Mehmet Aytekin  
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi Ss, 461-480
The Relationship R & D and Technology Investment Rates with Innovation Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Çalık  
Yüklenici Değerlendirme Sürecinde Aralıklı Tip-2 Bulanık Topsis Yöntemi Uygulaması: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi'ler) Bir Örnek Olay Çalışması Ss, 481-501
Application of Interval Type-2 Fuzzy Topsis Method in Contractor Evaluation Process: A Case Study in Small and Medium Enterprises (SMEs)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Büberkökü  
Asimetrik Stokastik Volatilite Modelinin BIST100 Endeksine Uygulanması Ss, 503-525
An Empirical Application of an Asymmetric Stochastic Volatility Model to ISE100 Index

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Vahit Eren & Ayşe Ergin Ünal  
Finansal Gelişmişlik ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Nedensellik Analizi Ss, 527-556
The Relationship between Financial Development and Economic Growth: ARDL Bounds Test Approach and Causality Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Orhan  
Endüstri 4.0 Devrim mi Devinim mi? Ss, 557-576
Is Industry 4.0 Revolution or Motion?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Çakır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Belkıs Kümbetoğlu & İnci User & Aylin Akpınar, ‘Kayıp İşçi Kadınlar’ Ss, 577-580
Book Review: ‘Kayıp İşçi Kadınlar’ by Belkıs Kümbetoğlu & İnci User & Aylin Akpınar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Kayalı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hans Wolfgang Schumann, 'The Historical Buddha' Ss, 581-584
Book Review: 'The Historical Buddha' by Hans Wolfgang Schumann

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhsin Demirci, 'Kur'ân ve Yorum' Ss, 585-588
Book Review: 'Kur'ân ve Yorum' by Muhsin Demirci

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri