Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2019/3

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVolkan Duran & Gülay Ekici  
From Magnetic Compass to Learning Styles: Logic Machines Ss, 01-33
Pusuladan Öğrenme Stillerine: Mantık Makineleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi Karaağaç  
Aliya İzzetbegoviç’te İslam Düşüncesinin Yenilenmesi Ss, 35-53
Renewal of Religious Thought in Alija Izetbegovic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Set  
Bağlanma Figürü Olarak Terapist ve Bağlanmanın Terapötik İttifaktaki Yeri Ss, 55-74
TheTherapist as Attachment Figure and the Role of Attachment in the Therapeutic Alliance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırrı Tiryaki  
Eski Çağ'da Muş Ss, 75-114
Muş City in the Prehistoric Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan Akkuş Mutlu  
Eskiçağda Şarabın Dini, Siyasi ve Ekonomik Açıdan Değeri Ss, 115-136
Religious, Political and Economic Value of Wine in Ancient Times

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saim Yörük  
Osmanlı İdari Teşkilatında Manavgat (XV-XVIII. Yüzyıllar) Ss, 137-170
Manavgat in Ottoman Administrative Structure (15-18th Centuries)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman Yaşar  
Ernst Reuter’in İktisat ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki Çalışmaları ve Türk Şehirciliğine Katkıları Ss, 171-189
Ernst Reuter's Studies in the Ministry of Economics and Transportation with Contributions to Turkish Urbanism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Aktaş  
Azerbaycan Tarihi Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Ss, 191-212
Evaluation of the Textbooks of the Azerbaijan History

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül İzmirli  
Erken Dönem Tasavvufunda Mütezehhid Tipler Ss, 213-232
Mutazahhid Types in Early Islamic Mysticism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çetin & Cavit Polat  
Geleneksel Iğdır Düğümlü Dokumalarının Teknik, Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri Ss, 233-265
Technical, Color, Motive and Composition Properties of Traditional Knotted Iğdır Weaves

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nükhet Eltut Kalender & Murat Kalender  
Rus Toplumunda Semaverin Önemi Ss, 267-292
The Importance of Samovar in Russian Society

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Kaya  
Abdulbâkî Ârif Efendi’nin Siyer-i Nebî Adlı Eserinde 'Çün'lü Cümleler Ss, 293-308
The Sentences with 'Çün' in Siyar al-Nabi by Abdülbaki Arif Efendi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Sevinç  
Tezkirelerde Şair Tanıtımlarında Kullanılan Lakaplara Dair Ss, 309-342
Regarding the Nicknames Used Poet Promotion in Tazkiras

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Kocapınar  
Ömer Seyfettin ve Sait Faik’in Dil ve Üslupları Üzerine Ss, 343-366
Ömer Seyfettin and Sait Faik on Language and Style

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Gülşen  
Okul Yönetiminde Mentorluk Ss, 367-385
Mentoring in the School Management

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Gündüz & Vedat Aktepe & Hüseyin Mertol  
Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklara Vatanseverlik Değerini Kazandırırken Öğretmenlerin Kullandıkları Etkinliklerin Tespit Edilmesi Ss, 387-406
Determining the Activities Used by Teachers While Adding the Patriotism Value to the Preschool Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Konan & Zeynep Umur Erkuş  
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mobbinge Uğrama Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri Ss, 407-423
Primary and Secondary School Teachers' Reasons Exposed to Mobbing and Coping Methods

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrınur Sağ & Fatma Ünal  
İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimine Yönelik Etkinlik Temelli Bir Eylem Araştırması Ss, 425-468
An Action Research Based upon Activities on Intangible Cultural Heritage Education in Primary School Social Studies Class

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yemez & Mehmet Şükrü Akdoğan  
Dini Değerlerin Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi: Sivas İli Örneği Ss, 469-489
An Investigation of Religious Values According to Demographic Factors: The Case of Sivas Province

Özet | Abstract | Tam Metin |

Belma Suna & Olcay Okun  
Otel Çalışanlarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Yenilikçi Düşünce Yapısına Etkisi: Van İli Örneği Ss, 491-518
The Effect of Psychological Capital Levels on Innovative Thinking Structure of The Employees Working in Hotel Enterprises: An example of Van Province

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Büyükbeşe & Tuba Avcı & Hüseyin Aslan  
İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılık: Gaziantep Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Ss, 519-544
Human Resources Practices and Organizational Commitment: An Application in the Service Industry

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yılmaz  
Impact of Privatisation on Refuse Collection: Review of Theoretical and Empirical Studies Ss, 545-561
Özelleştirmenin Çöp Toplama Üzerine Etkisi: Teorik ve Ampirik Çalişmalarin Değerlendirilmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Temiz & Erdal Taha Aydoğdu  
ASEAN ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güneydoğu Asya'nın Yükselen Birliği Olarak ASEAN Ss, 563-586
A Review to Asean and Turkey Relations: Asean as Southeast Asia's Raising Union

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülin İdil Sönmeztürk Bolatan  
Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Etkileri Ss, 587-606
The Effects of Enterprise Resource Planning

Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe Çullu Kaygısız  
Son 10 Yılda Dünyada ve Türkiye’de Turizm (2008-2017) Ss, 607-626
Last Decade Tourism in the World and Turkey (2008-2017)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin Gül & Canan Gamze Bal  
Does Having A High Emotional Intelligence Prevent Burnout? Ss, 627-643
Yüksek Duygusal Zekâya Sahip Olmak Tükenmişliği Önler mi?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şehmus Demir, 'Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik' Ss, 645-647
Book Review: 'Mitoloji, Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik' by Şehmus Demir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri