Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2019/4

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahmut Sami Özdil  
Soyut Referans Problemi ve Nominalist Açıklaması Ss, 01-18
The Problem of Abstract Reference and Nominalist Explanation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Mengi  
Van İşitme Engelliler Derneği'nin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi Ss, 19-40
Investigation of Van Hearing Impaired Association in terms of Basic Problems and Expectations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Süner  
Class Difference and the Right to Privacy: The Ambiguous Moral Bets of Pushkin’s The Queen of Spades Ss, 41-66
Sınıf Farkı, Özel Hayat ve Puşkin'in Maça Kızı Hikâyesinin Çelişkili Ahlaki Bahisleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Badegül Can Emir  
Sergey Zalıgin’in Ekolojik Roman Adlı Eseri Üzerine Ekoeleştirel Bir Okuma Ss, 67-90
Ecocritical Reading on Sergey Zalygin’s An Ecological Novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Gürsoy  
Maksim Gorki’nin Artamonovlar Örneğiyle Bir Tür Olarak Aile Romanı Ss, 91-107
The Family Novel as a Genre with the Example of Maxim Gorky’s The Artamonov Business

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulsamet Özmen  
Klasik Türk Şiirinde Değişen Muhtevâ: Ali Emîrî Örneği Ss, 109-122
The Changing Content in Classical Turkish Poetry: The Case of Ali Amiri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çetin & Evren Bingöl  
Erciş’te Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisine Ait Dört Yapı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 123-146
An Evaluation on Four Buildings of Early Republican Architecture in Erciş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Uğur  
Ulusal Gazete Manşetlerinin Tipografik Tasarım Teknikleri Açısından Yorumlanması Ss, 147-168
Interpretation of National Newspaper Head-lines in Typographic Design Techniques

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Şimşek  
Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme Ss, 169-203
An Analysis of the Spatial Growth of Erzurum City and the Factors That Identify the Growth

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Karageçi  
Fenike Dini ve Çocuk Kurbanları Ss, 205-237
Phoenician Religion and Child Sacrifices

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Bedir  
Cumhuriyet'in İlk Dönemlerinde Gagavuzların Türkiye'ye Göç Ettirilmesine İlişkin Çabalar Ss, 239-252
Efforts during the Early Republican Era for the Migration of Gagauzs to Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Efe  
İslam Tarihi’nde 'Esmâu Resulillah (Resulullah’ın İsim ve Künyeleri)' Geleneği ve İbn Fâris’in Esmâü Resulillah ve Meânîhâ Adlı Risalesi Ss, 253-278
The Tradition of Asma Rasulillah (Name and Persons) in the Islamic History and the Risala of Ibn Faris Asma Rasulillah wa Maaniha

Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Erman  
Ebû Dâvûd’un ‘Metrûku’l-Hadîs’ Kavramına İlişkin Risale Ebî Dâvûd ilâ Ehli Mekke fî Vasfi Sünenih Adlı Eserindeki İfadeleri ve Sünen’indeki Karşılığı Üzerine Bir İnceleme Ss, 279-304
An Overview of Abu Dawud's Expressions Regarding the Concept of Abondoned Hadith in His Work Named Risala Abi Dawud ila Ahl Makka fi Wasfi Sunanih and their Counterparts in His Sunan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan Çonkor  
Bazı Olumsuz Karakterlerin Yahudi ve Hıristiyanların Çoğuna Nispet Edildiği Ayetler Ss, 305-333
The Verses Relating Some Negative Characters to Most Jews and Christians

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Şeref  
Türkçe Öğretiminde Şiir Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi Ss, 335-349
An Evaluation of Postgraduate Theses on Poetry in Turkish Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Taş  
Ergenlerde İnternette Amaçsız Gezinme ile Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Anksiyetenin Aracı Etkisi Ss, 351-369
The Relationship between Aimless Navigation on Internet and Digital Gaming Addiction: Moderator Effect of Anxiety

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Gül  
Okulda Farklı Bir Liderlik Yaklaşımı (Hz. Ali’nin Liderlik Anlayışı Bağlamında) Ss, 371-389
A Different Leadership Approach in School (In the Context of Ali's Leadership)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Erkut Şahin  
Medya Kullanımı ve Politik Katılım: Aracı Değişken Modeli Analizi Ss, 391-411
Media Use and Political Participation: Mediation Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Dursunoğlu & Erkan Kıncal  
Erzurum İlinde Yaşayan Seçmenlerin Siyasal Davranışlarında Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi Ss, 413-433
The Effect of Socio-Cultural Factors in the Political Behavior of the Voters Living in Erzurum Province

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan Yücel & Cesur Toprak  
Sosyal İnovasyonun Marka İmajına Olan Etkisi Ss, 435-457
The Impact of Social Innovation on Brand Image

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi Sandalcı  
Obeziteye Karşı Kamu Politikasını Gerektiren Nedenler Ss, 459-478
Reasons to Public Policy against Obesity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Aslan & Ercan İnce  
Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Ss, 479-502
The Mediating Role of Job Stress in the Effect of Perceived Organizational Support on Turnover Intention

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Öztürk & Yasemin Hancıoğlu  
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kendilerine Uygulanan Ücret Yönetimi Hakkındaki Görüşleri: Çanakkale, Antalya ve Ordu Örneği Ss, 503-529
The Opinions of the Employees on Wage Management Applied to Them in Hotel Enterprises: The Cases of Çanakkale, Antalya and Ordu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nevin Sert  
Kültür Turistlerinin Seyahat Motivasyonları ve Turist Tipolojisine Göre Karşılaştırılması: Kapadokya Bölgesinde Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma Ss, 531-555
Travel Motivations of the Cultural Tourists and Its Comparison According to Tourist Typologies: A Research on Domestic Tourists in Cappadocia Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Bayat & Mehmet Polat  
Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi Ss, 557-577
Measuring the Quality of Service in Hotel Facilities by Servqual Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri