Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2020/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel Sünter  
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-Mukâbesât Adlı Eserinde Aklın Yeri ve Değeri Ss, 01-17
The Place and Value of Reason in al-Muqabasat by Abu Hayyan al-Tawhidi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sami Özdil  
Husserl’in Kategori Anlayışı Ss, 19-36
Husserl on Categories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Bulut  
1940 Sonrası Modern Türk Şiirinde İthaf Edilmiş Şiirler Ss, 37-54
Dedicated Poems in Modern Turkish Poetry After 1940

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seydi Kiraz  
Şehzâde Korkud’un Etkisinde Kaldığı Bazı Şairler ve Gazelleri Ss, 55-82
Some Poets and Ghazals Influenced by Prince Korkud

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadagat Abbasova  
The Interior and Exterior Depictions of the House in 'Araby' by James Joyce Ss, 83-94
James Joyce’nin 'Araby' Hikâyesinde Evin İçi ve Dışı Tasvirleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahabettin Ergüven  
Arapçada Ortak Kullanılan Sarf Vezinleri Ss, 95-121
Morphological Measures Commonly Used in Arabic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye Yılmaz  
Bitlis Kalesi Kazısındaki (2004-2008) Tütün Lüle Buluntularından Örnekler Ss, 123-141
Tobacco Pipe Samples Examples of Bitlis Castle Excavation (2004-2008)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Önkol Ertunç & İclal Beştav  
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan 5784 Envanter Numarası ile Kayıtlı Mushaf’ın Tezyini Açıdan Değerlendirilmesi Ss, 143-160
Evaluation of the Registration of Mushaf Registered with the 5784 Inventory Number in the Konya Regional Manuscripts Library

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Kocaoğlu  
Osmanlı Devleti’nde Lenger Üretimine Genel Bir Bakış Ss, 161-183
Overview of Lenger Production in the Ottoman Empire

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zarife Nezirli  
Sovyet Dönemi ile Sovyet Sonrası Dönemin Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı Ss, 185-205
The Perception of Turkish and Ottoman in the Azerbaijan History Textbooks of the Soviet Period and Post-Soviet Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Akbaba  
Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Aile ile İletişiminin Değerlendirilmesi Ss, 207-222
Evaluation of Kindergarten Teachers' Communication with Family

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Aydın & Nurşen Çilci  
SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası) Tekniğinin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazıları Üzerindeki Etkisi Ss, 223-261
The Effect of SCAMPER (Guided Brainstorming) Technique on Creative Writings of 5th and 6th Grade Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Avcı  
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Madde ve Isı Başarı Testi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ss, 263-292
An Achievement Test Matter and Heat Based on Renewed Bloom Taxonomy: Validity Reliability Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Güneş  
KCK’nın Siyasallaşma ve Legal Siyaset Üzerindeki Etkisi Ss, 293-310
The Effect of KCK on Politization and Legal Politics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Konuralp & Sündüs Adaş  
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası Ss, 311-343
The Name Issue of Macedonia: Identity Formation under the Grip of Greek and Macedonian Nationalisms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bilge Kağan Önaçan  
Türkiye’de Yeşil Bilişim Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması Ss, 345-368
Green IT Studies in Turkey: A Systematic Literature Review

Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Arslanturk Çöllü & Leyla Akgün  
Rusya’da İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008 Karşılaştırması Ss, 369-391
Accounting of Construction Agreements in Russian Federation: Comparison of IFRS 15 and Accounting Regulations 2/2008

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Kutlu & İpek Melahat Yurttagüler  
Karadeniz’i Çevreleyen Ülkelerde Enflasyon Direnci: ARFIMA Analizi Ss, 393-411
Inflation Persistence in Countries Surrounding the Black Sea: ARFIMA Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Atgür  
Türkiye'de Yurtiçi Özel Tasarruf Davranışının Makroekonomik Belirleyicileri (2004-2018) Ss, 413-436
Macroeconomic Determinants of Domestic Private Savings Behavior in Turkey (2004-2018)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülin İdil Sönmeztürk Bolatan  
Kalite 4.0 Ss, 437-454
Quality 4.0

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Üzüm & Leyla Şenol  
Psikolojik Dayanıklılık ve Üretim Karşıtı İş Davranışları İlişkisi: Hastane Çalışanları Örneği Ss, 455-470
The Relationship between Psychological Resilience and Counterproductive Work Behavior: The Case of Hospital Workers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Demirci & Özgür Uğurluoğlu  
Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi Ss, 471-492
Investigation for Marketing Components of Public and Private Hospital Mission Statements

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Bayat  
Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği Ss, 493-512
Teachers' Perception of Rural Tourism: The Case of Iğdır

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Polat Üzümcü & Ömür Alyakut  
Turizm Eğitiminde Yükseköğretim Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kartepe Turizm MYO Örneği Ss, 513-533
Evaluation of Higher Education Quality in Tourism Education: The Case of Kartepe Tourism Vocational School

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Acar & Osman Güldemir & Emre Ozan Aksöz  
Gastronomiye Çok Disiplinli Bakış: Lisansüstü Tezlerine Yönelik Bir Değerlendirme Ss, 535-558
Multidisciplinary Perspective on Gastronomy: An Evaluation of Graduate Theses

Özet | Abstract | Tam Metin |

Olivie Remie Constable Çeviren: Mustafa Yıldırım  
Haçlı Seferleri ve Haçlı Ticaretinin Ardından Han ve Kervansaraylar Ss, 559-581
Funduq, Fondaco, and Khan in the Wake of Christian Commerce and Crusade

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Freeman Philip, 'Iulius Caesar' Ss, 583-586
Book Review: 'Iulius Caesar' by Freeman Philip

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri