Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2020/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel Sünter  
İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağlamında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi Ss, 01-32
The Problem of Reducing the Abstract to Concrete in the Context of Symbolic / Metaphoric Language in Ikhwan al-Safa

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım Onur Erdiren  
Felsefe Bağlamında Sosyal Bilimler Perspektifinden Öznel İyi Oluş Ss, 33-42
Subjective Well-Being from the Perspective of Social Sciences in the Context of Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Akyıldırım  
Kültür ve Anomi Ss, 43-61
Culture and Anomie

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tümer Ulus  
Kuşaklararası Çatışma Bağlamında Gençlerin Yaşlılara Eleştirel Bakışı: Bir Örneklem, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ss, 63-92
The Critical Approach of Young People to the Elderly within the Context of Intergenerational Conflict: A Sample Group, Problems and Suggestions for Solutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Korkut & Tahir Dikmen  
Evde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yerinde Yaşlanmaya İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Ss, 93-118
A Research on Attitudes of Old Individuals Living at Home Related to Aging in Place in the Context of Socio-Demographic Factors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda Keser  
Nasyonal Sosyalizm Döneminde Stefan Zweig ve Rotterdamlı Erasmus Adlı Eseri Ss, 119-145
Stefan Zweig in the Period of National Socialism and His Book Erasmus of Rotterdam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aydemir & Nihal Uysal Zan  
Behçet Çelik’in Soluk Bir An ve Dünyanın Uğultusu Romanlarında Varoluşsal Sorgulamalar Ss, 147-173
Existential Questionings in the Novels Soluk Bir An and Dünyanın Uğultusu by Behçet Çelik

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ecem Pekgöz & Alper Keleş  
Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar Romanı ile Poyraz Karayel Dizisinin Medyalararasılık Bağlamında Karşılaştırılması Ss, 175-202
Comparison of Novel Tehlikeli Oyunlar by Oğuz Atay and Series of Poyraz Karayel in Intermedia Context

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan Abbasoğulları  
Leylâ Hanım Hakkında Bibliyografya Denemesi Ss, 203-224
A Bibliography Essay Concerning Leyla Hanım

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Özrili  
Adıyaman Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Lenger Ss, 237-255
A Group of Lenger in Adıyaman Museum

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Erbaş  
Son Çağ Dergisindeki Kültür ve Sanat Yazıları Ss, 257-282
Culture and Art Articles in Son Çağ Magazine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Bezirci  
Teknolojinin Tarihle Buluşması: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri Ss, 283-304
Technology Meets History: Yıldız Palace Photo Albums

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Taşkıran  
Tabiiyetten Çatışmaya Akkoyunlu Timurlu İlişkileri Ss, 305-347
Aqqoyunlu Timurid Relations from Allegiance to Conflict

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Yavaş  
Avrupa’da İlk Birlik Pratiği Olarak Kalmar Birliği ve Kalmar Anayasası Ss, 349-371
Kalmar Union and Kalmar Constitution as First Union Practice in Europe

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Başaran  
Yahudilikte Sözlü Geleneğin Bir Parçası Olarak Agada’nın Bir Değerlendirmesi Ss, 373-388
An Assessment of Agada as a Part of Oral Tradition in Judaism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Uğur  
Eski Sigara Ambalajlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından Estetik Boyutunun Değerlendirilmesi Ss, 389-405
Evaluation of Aesthetic Dimension of Old Cigarette Packaging in terms of Visual Communication Design

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Aydoğan & Kemal Gönen  
EFL Students' Difficulties Encountered While Trying to Master English: A Kazakh Case Study Ss, 407-420
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin İngilizceyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler: Bir Kazak Olgu Çalışması

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Güngör & Yüksel Gündüz  
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 421-442
The Study of Primary, Secondary, And High School Teachers’ Organizational Silence Perception in terms of Various Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinç Ahundova  
Seyyid Mir Hamza Nigârî Dîvânı, Çaynâme Mesnevisinde Eski Anadolu Türkçesi Dil Özellikleri Ss, 443-458
Old Anatolian Turkish Language Characteristics in Çayname Mathnawi of Seyyid Mir Hamza Nigari's Diwan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Karataş & Asuman Aypek Arslan  
Fütürizm’de Toplumsal Yapı ve Umberto Boccioni Ss, 459-472
Social Structure in Futurism and Umberto Boccioni

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Kırkpınar  
Modeling Volatility of Sector Indexes with Multivariate GARCH Model Ss, 473-486
Çok Değişkenli GARCH Modeli ile Sektör Endekslerinin Volatilitesinin Modellenmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Apan  
Bankaların Marka Değeri Performansları ile Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama Ss, 487-518
Comperative Analysis of Banks Brand Value Performance and Their Financial Performance: An Application on Turkish Deposit Banks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza Erdoğdu  
Türkiye’nin GSYİH Büyümesinin Karışık Veri Örnekleme (MIDAS) Yöntemi ile Öngörüsü Ss, 519-541
Forecasting Turkey’s GDP Growth with Mixed Data Sampling (MIDAS) Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Akpınar & Bahar Dikme  
Tarım Sigortaları Havuzu’nun Teknik Gelir-Gider Faaliyetlerinin Oran Analizi İle Değerlendirilmesi Ss, 543-562
Evaluation of Technical Income and Expense Activities of the Agricultural Insurance Pool by Ratio Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Özdemir  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ülkelerindeki Sağlık Harcamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri Ss, 563-587
The Effects of Health Expenditures on Macroeconomic Variables in Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Avcil  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ömer Çaha, 'Sivil Kadın: Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum' Ss, 589-594
'Sivil Kadın: Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum' by Ömer Çaha

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal Ünal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hacı Angı, 'İvriz’den Cumhuriyet’in Başkentine Bir Köy Enstitülünün Anıları' Ss, 595-600
'İvriz’den Cumhuriyet’in Başkentine Bir Köy Enstitülünün Anıları' by Hacı Angı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüseyin Hansu, 'Mutezile ve Hadis' Ss, 601-603
'Mutezile ve Hadis' by Hüseyin Hansu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri