Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2020/3

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Tekin  
Şiir Sanatının Mantık Bilimindeki Yerine İlişkin Tartışmalar Bağlamında İbn Sînâ Mantığında Şiir Sanatının Konumlandırılışı Ss, 01-26
The Localization of the Art of Poetry in Ibn Sina’s Logic in the Context of Discussions on the Place of the Art of Poetry in Logic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Kaya  
İbn Rüşd’de Bilimsel Kanıtlama Yöntemi Ss, 27-86
The Method of Scientific Demonstration in Averroes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Bayat Usta & İlyas Altuner  
Herakleitos Felsefesinin Temel Kavramları Ss, 87-106
Basic Concepts of Heraclitus’ Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaaddin Yanardağ  
Üniversitenin Kuruluş Felsefesi ve Dini Temelleri Ss, 107-118
Foundation Philosophy of the University and Its Religious Bases

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Tunç & Cemile Canan Karabulut  
Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Çatışma Algısının Aleksitimi Üzerindeki Yordayıcı Rolü ve Ebeveyn Aldatmasının Düzenleyici Etkisi Ss, 119-146
The Predictor Role of Adult Attachment Types and Parental Conflict on Alexithymia and the Mediator Effect of Parental Infidelity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadagat Abbasova  
The Concept of Paradox and Reality in the Novel “Portrait of the Artist as a Young Man” Ss, 147-157
'Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi' Romanında Paradoks ve Gerçeklik Kavramı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mariia Talianova Eren  
Halk Edebiyatı Çerçevesinde Türk ve Rus Halk Masallarında Yer Alan Formeller Ss, 159-183
Traditional Formulas of Russian and Turkish Fairy Tales in the Framework of Folk Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel Çakmak  
İki Berlin Hatırası Örneği Üzerinden Avrupa’dan Osmanlı’ya Rol Model Olarak Almanya Ss, 185-200
Germany as a Role Model from Europe to Ottoman through the Two Examples of Berlin Memories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çetin & Evren Bingöl  
Erciş Tekler Mahallesi Mezarlığı’nda Bulunan Karakoyunlu Dönemi Mezar Taşları Ss, 219-245
Erciş Tekler Neighborhood Cemetery Graved Stones of Karakoyunlu Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Pekgözlü Karakuş  
Türkiye'deki Üniversite Müzeleri ve Koleksiyonları Ss, 247-280
University Museums and Collections in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Kılıç  
Tematik Radyo Yayıncılığı Ss, 281-302
Thematic Radio Broadcasting

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sönmez  
Hamd ile Başlayan Sûrelerin Değişik Yönlerden Değerlendirilmesi Ss, 303-341
Evaluation of the Surahs Beginning with Praise from Different Aspects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şahin  
Bir Sultan, Bir Acı Aşk Hikâyesi Ss, 343-380
A Sultan and a Sad Love Story

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Adamaz  
49 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1520'de Simav Ss, 381-407
Simav District in the Year of 1520 According to Cadastral Record Book No. 49

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan Öztürkci  
Şemsettin Günaltay Hükümeti’nin Programı ve Tarihsel Misyonu Ss, 409-434
The Program and Historical Mission of Şemsettin Günaltay’s Government

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya Abbas  
IŞİD’in Musul İşgali ve Türkmenler Ss, 435-456
ISIS' Mosul Occupation and the Turkmen

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Kocapınar  
Eski Kültürlerde Gök ve Güneşle İlgili Bazı Kavramların Kıpçak Sözlüklerine Yansıması Ss, 457-480
Reflection of Some Concepts Related to Sky and Sun into Kipchak Dictionaries in Ancient Cultures

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sinan Tam  
Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği Ss, 481-502
The Scale of Opinion Leadership of Social Media Influencers in the Eyes of Followers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Eygü & Hüseyin coşkun  
Türkiye’de Beşeri Sermaye, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi (1995-2018) Ss, 503-522
Econometric Analysis of Relationship between Human Capital, Innovation and Economic Growth on Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Bayram Soylu & Fatih Okur  
Türkiye’de İşsizliğin Seçili Makroekonomik Göstergelerle Etkileşimi: SVAR Analizi Ss, 523-539
Interaction of Unemployment with Selected Macro-Economic Indicators in Turkey: SVAR Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Efeoğlu & Sabri Azgün  
Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Yükselen Ekonomiler Üzerinde Ekonometrik Bir Analiz Ss, 541-563
The Relation between Democracy and Economic Development: An Econometric Analysis on the Emerging Economics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fetullah Battal  
İş Yerindeki Narsisizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü Ss, 565-592
The Relationship between Narcissism and Job Satisfaction in the Workplace: The Role of Organizational Identification

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çınar & Mert Tugay Kaymaz  
Çalışma Sermayesi ile Firma Kârlılığı İlişkisinin Panel Veri ile Analizi: BIST'te Kayıtlı Üretim Firmaları Üzerine Bir Uygulama (2009-2018) Ss, 593-615
Analysis of the Relationship between Work Capital and Company Profitability with Panel Data: An Application on Production Companies Registered in BIST (2009-2018)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Bayat  
The Effects of COVID-19 on the Tourism Sector and Hotel Businesses: The Case of Marmaris Ss, 617-634
COVID-19’un Turizm Sektörüne ve Otel İşletmelerine Etkileri: Marmaris Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Küçükler  
Digital Transformation in Foreign Language Education Ss, 635-646
Yabancı Dil Eğitiminde Dijital Dönüşüm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Gülay Ogelman & Pembe Aytaç  
Küçük Çocuklarda Akran İlişkilerinin Okula Uyum Değişkenlerini Yordayıcı Gücü: KKTC Örneği Ss, 647-668
The Predictive Power of Peer Relationships on School Adjustment Variables in Young Children: The Case of TRNC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Alabay  
36-72 Aylık Çocukların Merak Ettikleri Bilim Sorularının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 669-692
Investigation of Science Questions That 36-72 Months Old Children Are Curious about in terms of Various Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Könül Abaslı & Sugra Ceferova  
Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi: Bakü Türk Okulları Örneği Ss, 693-708
Examination of Tendencies to Tolerance of Secondary School Students: The Case of Baku Turkish Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri