Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2020/4

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCeyhan Işık  
Gazzâlî’ye Göre Her Teorinin Pratik Olması Ss, 01-13
That Every Theory is Practice for al-Ghazali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Duran  
Views of Academicians Regarding a Curriculum for Immigrants in Turkey Ss, 15-55
Akademisyenlerin Göçmenlere Dönük Bir Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kayasandık  
Türkiye Türkçesinde +CIl / +CUl Eki ve 'Eskicil' Sözü Ss, 57-80
+CIl / +CUl Derivational Affix and the Word 'Archaic' in Turkey Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine Abid  
Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Basit Yapılı Belirsiz Özneli Cümlelerin Karşılaştırılması Ss, 81-93
Comparison of Structured Neutral Subject Sentences in Turkish and Azerbaijani

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maşallah Kızıltaş  
Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı Eserinin Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair Ss, 95-113
The Two Unknown Copies of Ghulami’s Dasitan Khadija al-Kubra and about Other Copies

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Abalı  
Iğdır Manilerinin İşlevleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 115-146
A Study on the Functions of Iğdır Ballads

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dinçer Öztürk  
Cumhuriyet Şiirine Yön Veren Şair: Yahya Kemal Beyatlı Ss, 147-162
The Poet Directed Republican Poetry: Yahya Kemal Beyatlı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağhan Adar & Beyza Yetim  
Sanatta Kadın Algısı: Afyonkarahisar Türküleri Örneklemi Ss, 163-187
The Perception of Woman in Art: The Case of Afyonkarahisar Folk Musics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Budak  
Dijital Gazetecilik Akademisi Üzerine Bir Araştırma: Newslabturkey.Org Örneği Ss, 189-214
A Research on the Digital Journalism Academy: The Case of Newslabturkey.Org

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyler Yetkiner & Bahar Öztürk  
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Tik Tok Kullanımı Ss, 215-235
The Use of Tik Tok by İnönü University Faculty of Communication Students in the context of Uses and Satisfaction Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Karageçi  
Erzincan’da Önemli Bir Urartu Merkezi: Üçpınar Kalesi Ss, 237-262
An Important Urartian Center in Erzincan: Üçpınar Castle

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Özgül & Pemila Vural  
Erken Dönemden Klasik Döneme Osmanlı Devleti’nde Kadın-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 263-290
An Evaluation on the Woman-Economy Relationship in Ottoman State from Early Period to Classical Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın Efe & Kürşat Kurtulgan  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde’ye Bağlı Köylerde Mübadillere Yönelik Hububat Dağıtımı Faaliyetleri Ss, 291-315
Grain Seed Distrubition Activities to the Exchanged Emigrants in the Villages of Niğde Province in the First Years of Turkish Republic Era

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel Abidin Aydın  
Tevbe Sûresinin 122. Âyetinin Tefsiri Üzerine Bazı Mülâhazalar Ss, 317-340
Some Thoughts on the Tafsir of 122nd Verse of Surat al-Tawba

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Ersin Silik & Burcu Ilgaz & Yusuf Dündar  
COVID-19 Sonrası Turist Davranışlarının Kuşak Farklılıkları Açısından Çoklu Uyum Analizi (MCA) ile Değerlendirilmesi Ss, 341-372
Evaluation of Tourist Behaviors after COVID-19 in terms of Generational Differences by Multiple Correspondence Analysis (MCA)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Büyükkuru  
Turizm Paydaşlarının Turizmin Etkilerine Bakış Açısı: Kapadokya Örneği Ss, 373-401
Perspective of Tourism Stakeholders on Tourism Impacts: The Case of Cappadocia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın Ünal  
Yerli Turistlerin Algıladıkları Seyahat Risklerinin Destinasyon Satın Alma Süreçlerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 403-424
A Research on Determining the Effects of Travel Risks Perceived by Domestic Tourists on Destinaton Purchase Processes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Duran & Adem Bayar  
Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Görüşleri Ss, 425-447
Teachers’ Opinions about Using Social Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Maden  
Sözlük Kullanmaya Yönelik Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel Bir İçerik Analizi Ss, 449-472
Tendencies of Researches Related to Dictionary Use: A Descriptive Content Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Sağlam & İlhan Polat  
Özel Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamındaki Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri Ss, 473-493
Teachers' Views on the Behavior of Specially Gifted Students in the Classroom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Sak & Emin Yorgun  
Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Ss, 495-525
Validity and Reliability Analysis of Developmental Primary School Readiness Scale

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur Erdil  
Deney Tasarımının Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesinde Önemi: Otomobil Endüstrisindeki Bir Fabrikada Uygulaması Ss, 527-557
Importance of Experimental Design in the Development of Products and Processes: Application in a Factory in the Automobile Industry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hava Yaşbay Kobal  
Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Alanında Çoklu Kurumsal Mantıklar Ss, 559-589
Multiple Institutional Logics in the Field of Social Entrepreneurship in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Danacı Ünal & Ramazan Nacar & Ayberk Şeker  
Küresel Milli Markalaşma ve TURQUALITY® Programı Ss, 591-618
National Branding at a Global Scale and TURQUALITY® Program

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Yıldız Contuk  
Altın ve Hisse Senedi Fiyatları Arasında Nedensel İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Ss, 619-630
Causal Relationship between Gold and Stock Prices: Toda-Yamamoto Causality Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Yılmaz  
Bir Kuşak Bir Yol Projesinin İktisadi Kapasitesi ve Çin Tarafından Uygulanan Borç Diplomasisi Ss, 631-647
The Economic Capacity of One Belt One Road Project and The Implementation of Dept Diplomacy by China

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nisa Kıymet Şahin & Utku Altunöz  
Muhasebe Biliminin Toplumsal Gelişime Katkısı Bağlamında Türkiye’nin Kayıt Dışılık Sorunu ve Ekonomik Büyüme ile İlişkisi Ss, 649-676
Contribution to Social Development of Accounting Science in the Context of Turkey's Informality Issues and the Relationship with the Economic Growth

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Polat & Yusuf Akan  
Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma Ss, 677-699
Strategic Analysis of Competition among Firms in the Smartphone Market: An Applied Study within the Scope of Game Theory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin & Osman Şen  
İran Dış Politikasına Realist Bir Bakış: Suriye Örneği Ss, 701-719
A Realist Appraisal to the Foreign Policy of Iran: The Case of Syria

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Karataş  
Çevresel Sanat Uygulamalarının Sürdürülebilirliğe Katkısı ve Biyomimikri Ss, 721-743
Contribution of Environmental Art Practices to Sustainability and Biomimicry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebahattin Yıldız & Fatime Biçim  
Örgütsel Özdeşleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma Ss, 745-776
The Effect of Organizational Identification on Cyberloafing: Research in a Public Institution

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri