Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 SayıEditör
DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULHAKİM TUĞLUK

Editör Yardımcısı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET YILMAZ, DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN TEMİZ

IĞDIR  2021/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErol Akyıldırım  
KAPİTALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İNSAN İRADESİNİN BASKILANMASI Ss, 1-21
Supression Of Human Will in The Context Of Capitalist Production Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR Mehtap Zeynep ASLAN  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN “BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ” ÖYKÜSÜNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM Ss, 22-39
A PSYCHANALYTIC APPROACH TO HASAN ALİ TOPTAŞ'S STORY “IDENTITY OF A SMILE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup ÇELİK  
MEHMET AKİF ERSOY”UN ASIM’I: AYDININ YAŞADIĞI DÖNEMLE İMTİHANI VE YENİ BİR NESİL TEKLİFİ Ss, 40-52
MEHMET AKİF ERSOY'S ASIM: THE TEST OF THE INTELLECTUAL WITH THE PERIOD HE LIVED

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Altınöz  
Osmanlı Döneminde Anadolu Abdalları Ss, 53-69
ANATOLIAN ABDALS IN THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Karataş  
Yerel Yönetimlerde Etik Kavramının Önemi Üzerine Bir Çalışma Ss, 70-88
A Study on the Importance of the Concept of Ethics in Local Governments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elanur Kazanlar Ürkmez  
Kazak Türkçesinde İsteme Kipliğini Kodlayan Fiiller Ss, 89-110
Verbs Which Encode Subjunctive Modality in Kazakh Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan İrak Raci TAŞÇIOĞLU  
TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: 1980’LERDEN GÜNÜMÜZE BAZI DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 111-125
Communication Researches in Turkey: A Qualitative Review on Some Doctoral Thesis from 1980 to Present

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Eren  
Ordu’da Gözlerden Uzak Bir Sarı Sâdık (Saltuk) Ocağı ve Anlatıları Ss, 126-139
Secluded in the Ordu an Sarı Sâdık (Saltuk) Seedbed and Narratives

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çetin  
II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) İmar Faaliyetleri Işığında Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) Hükûmet Konağı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 140-160
An Assesment On Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) Government Hall In The Lıght Of Zonıng Actıvıtıes Of The Perıod Of Abdulhamıd II (1876-1909)

Özet | Abstract | Tam Metin |

ESRA GÜVEN  
DÜRTÜSEL SATIN ALMADA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MATERYALİZMİN ETKİSİ Ss, 161-190
THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS AND MATERIALISM ON IMPULSIVE BUYING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Yalçınkaya  
Hidayet Kavramının Anlam Alanı Ve Kelamî Ekollerin Hidayete Bakışı Üzerine Giriş Niteliğinde Bir Değerlendirme Ss, 191-213
An Introductory Evaluatıon On The Meanıng Area Of The Concept Of “Guıdance” (Hıdayah) And The Perspectıve Of The Schools Of Kalam (Theology) To Guıdance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erden EL  
The Art and Literature of Democracy: Walt Whitman and Robert Henri Ss, 214-231
The Art and Literature of Democracy: Walt Whitman and Robert Henri

Özet | Abstract | Tam Metin |

MAHMUT BEKTAŞ YAŞAR BARUT  
ÖMER SEYFETTİN'İN HİKAYELERİNDE AİLE VE TOPLUMSAL CİNSİYET Ss, 232-247
Family and Gender in Ömer Seyfettin's Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖNDER SAKAL İHSAN AYTEKİN  
ERİLLİK – DİŞİLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİNDE YAŞAMDA ANLAMIN ARACILIK ETKİSİ Ss, 248-284
THE MEDIATING EFFECT OF MEANING IN LIFE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MASCULINITY-FEMININITY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Engin Ercan ERGÜN  
Büyük Ölçekli Aile İşletmelerinde Duygusal Sahipliğin Nesiller Arası Liderlik Çatışmasına Etkisi ve Lider - Üye Etkileşiminin Aracı Rolü Ss, 285-312
The Mediating Role of Leader-Member Exchange On The Effect Between Emotional Ownership and Intergenerational Leadership Conflict in Large-Scale Family Businesses

Özet | Abstract | Tam Metin |

Olena Kozan  
Dil Dizgesinde Ettirgenlik Sorunu: Rus Dili Örneği Ss, 313-332
The Problem of Causation in the Language System: the Case of Russian Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KILINÇ  
Avrupa Dil Portfolyosu ve Pasaportunun Yabancı Dil Eğitimindeki İşlevi Ss, 333-355
The Function of European Language Portfolio and Passport in Foreign Language Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Üzüm Leyla Şenol  
İşletme Yönetimi Programı Metaforları: Kocaeli MYO İşletme Yönetimi Programı Uzaktan Eğitim Öğrencileri Örneği Ss, 356-373
Business Management Program Metaphors: Kocaeli Vocational School Business Management Program Distance Education Students Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşat ŞAKAR  
ONOMASTİK BİLİMİ VE RUSLARDA KİŞİYE AD VERME GELENEKLERİ Ss, 374-397
ONOMASIOLOGY AND NAMING TRADITIONS IN RUSSIAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağatay YÜCEL  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN GEÇ NEOLİTİK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞINA AİT BİR GRUP FİGÜRİN VE İDOLLER Ss, 398-433
A GROUP OF FIGURİNES AND IDOLS BELONGING TO THE LATE NEOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE OF THE SOUTHEAST ANATOLIA REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN Gamze ÖZOĞUL  
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: EYLEMLİ TURİST REHBERLERİNİN YERLİ VE YABANCI TURİSTE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Ss, 434-474
THE OTHER SIDE OF THE COIN: ACTIVE TOURIST GUIDES' METAPHORICAL PERCEPTION TOWARDS DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Emre GÖKTÜRK  
FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANINA GEÇİŞ SÜRECİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN TİCARET İŞLETMELERİ İÇİN MUHASEBE KAYIT ÖNERİLERİ Ss, 475-505
RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNTING RECORDS IN BOVINE BREEDING ENTERPRISES IN THE TRANSITION PROCESS TO THE CHART OF ACCOUNTS IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Asit Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI, Mehmet Ali ATEŞ  
Pisi Çizgi Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi Ss, 506-522
Examination Of The Pisi Cartoon In Terms Of The Values It Contains

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker Erol  
Ankara Radyosu’nun Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarındaki Rolü Ve İşlevi (1941-1949) Ss, 523-573
The Role And Function Of Ankara Radio In Early Republic Period Music Policıes (1941-1949)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün DEMİREL Koray Çamlıca  
Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği Ss, 574-597
Evaluation of Recreation Resources of Serhat Provinces: The Case of Tripadvisor

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ÇETİN Nilüfer ŞAHİN PERÇİN  
Japon Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği Ss, 598-623
The Effect of Japanese Tourists’ Travel Motivations on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: A Case of Cappadocia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARİKAYA Yunus ŞAKİROĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 624-655
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS’ QUESTIONING SKILLS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THEREADING HABIT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ARAS Adem PEKER  
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi Ss, 656-673
Developing Social Media Use Purposes Scale of University Student

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ÇİFTÇİ Şefika Şule ERÇETİN  
Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler Ss, 674-700
The Problems Faced by Instructors in Classroom Management

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Bozdağ  
COVİD-19’un Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri Ss, 701-722
The Effect of COVİD-19 on Syrian Refugees

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıraç AKTÜRK  
TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİ’NDE KAZÂ YÖNETİMİ: ÇANKIRI ÖRNEĞİ (1839-1914) Ss, 723-751
DISTRICT MANAGEMENT IN THE OTTOMAN STATE AFTER TANZIMAT: ÇANKIRI EXAMPLE (1839-1914)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi Gümüş Şükran KARACA, Ebru ONURLUBAŞ  
Sosyal Medya Fenomenleri İle Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi Ss, 752-773
The Effect of Parasocial Interaction with Social Media Phenomena on Online Consumer Behavior

Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun GÜNGÖR İbrahim GÜL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 774-811
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY PERCEPTİON PROFESSİONAL ANXIETY LEVELS OF PROSPECTİVE TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DİNÇ  
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı İle Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi Ss, 812-821
Investigation of Social Media Addiction and Healthy Nutrition Attitudes of Sports Science Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri